TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 465830-2018

23/10/2018    S204

Slovensko-Nitra: Služby týkajúce sa podpory systému

2018/S 204-465830

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda 60
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 950 06
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefón: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.1.2)Hlavný kód CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti Cora Geo, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), geografických informačných systémov (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v ďalšom období v nasledovnom členení:

— údržba dodaného licenčného softvéru,

— update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,

— bezpečnostná politika,

— upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta,

— hot line podpora,

— technická podpora,

— metodická podpora,

— školenia,

— riadenie projektu.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 503 705.60 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestský úrad Nitra (Štefánikova trieda 60) a sídla organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.2.4)Opis obstarávania:

Presný rozsah služieb je uvedený v súťažných podkladoch k zákazke.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 113-257228
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Cora Geo, s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31612989
Poštová adresa: A.Kmeťa 5397/23
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 036 01
Štát: Slovensko
E-mail: obchod@corageo.sk
Telefón: +421 522851411
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 503 705.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

d) žiadne z uvedených.

Komisia na vyhodnotenie ponúk:

Mgr. Ján Greššo, JUDr. Igor Kršiak, Mgr. Richard Civáň, Ing. Lukáš Daniš

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2018