Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465861-2021

15/09/2021    S179

България-София: Централен процесорен блок за обработка на информация

2021/S 179-465861

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Национален регистрационен номер: 121747864
Пощенски адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станимир Христов Арабаджиев
Електронна поща: sarabadzhiev@crc.bg
Телефон: +359 229492950
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.crc.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18419
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване и осигуряване на лицензи за виртуализация”

II.1.2)Основен CPV код
30211000 Централен процесорен блок за обработка на информация
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Хардуерното оборудване и софтуерът за виртуализация ще се използват при реализирането на Дейност 1, която е част от проекта на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване”, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Оборудването, предмет на настоящата поръчка, ще бъде разположено на български Internet eXchange Point – (IXP)доставчик в гр. София, поставено на 2 локации. Чрез използването на мрежата на  Internet eXchange Point доставчика, която е EVPN/MPLS защитена, ще се елиминират флуктоации в измерванията в резултат на странични влияния, както и ще бъдат избегнати ddos атаки.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 148 402.20 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30211000 Централен процесорен блок за обработка на информация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

територията на гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хардуерното оборудване и софтуерът за виртуализация ще се използват при реализирането на Дейност 1, която е част от проекта на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване”, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Оборудването, предмет на настоящата поръчка, ще бъде разположено на български Internet eXchange Point – (IXP)доставчик в гр. София, поставено на 2 локации. Чрез използването на мрежата на  Internet eXchange Point доставчика, която е EVPN/MPLS защитена, ще се елиминират флуктоации в измерванията в резултат на странични влияния, както и ще бъдат избегнати ddos атаки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 103-270534
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10764
Наименование:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване и осигуряване на лицензи за виртуализация”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Национален регистрационен номер: 204352894
Пощенски адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 105А
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1582
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 148 402.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021