Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465863-2021

15/09/2021    S179

Polen-Stargard: Dieselolie

2021/S 179-465863

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Nationaal identificatienummer: 810539491
Postadres: Wojska Polskiego 119
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL428 Szczeciński
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 915771832
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zakup paliw płynnych w latach 2021-2024 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie”.

Referentienummer: DZ.270.2.15.2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych w latach 2021-2024 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

3.2. Ilości poszczególnych paliw:

- olej napędowy ON – 515 355,29 litrów

- benzyna bezołowiowa Pb95 – 38 882,11 litrów.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 992 577.30 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
Voornaamste plaats van uitvoering:

9) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą stacje paliw na terenie całej Polski, stacje paliw Wykonawcy w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych wystawionych przez Wykonawc

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych w latach 2021-2024 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

3.2. Ilości poszczególnych paliw:

- olej napędowy ON – 515 355,29 litrów

- benzyna bezołowiowa Pb95 – 38 882,11 litrów.

3.3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w/w paliw są szacunkowe. Zakup tych paliw będzie dokonywany sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega również, że wartość zamówienia może ulec zmianie (zmniejszyć się lub zwiększyć) w trakcie trwania umowy w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

3.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych w latach 2021-2024 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

a. olej napędowy (spełniający w pełnym zakresie wymagania PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważne; temperatura na zewnątrz zimą do - 40°C)- 515 355,29 litrów

b. benzyna bezołowiowa PB 95 (spełniający w pełnym zakresie wymagania PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne) – 38 882,11 litrów

2) Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać wymagania polskich norm.

3) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udostępnienia świadectwa jakości paliw. W przypadku nieudostępnienia dokumentów, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Stały upust cenowy / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

3.7. W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w pkt 3.2. SWZ (dalej: „Opcja”) i wycenione zgodnie z cenami wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu Oferty, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawa w ramach Opcji“ dla: oleju napędowego może zostać zwiększona o 154.600 litrów, natomiast dla benzyny bezołowiowej o 11.660 litrów

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z Opcji wielokrotnie nie przekraczając maksymalnych ilości przewidzianych w ramach Opcji.

3.9. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 123-325448
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„Zakup paliw płynnych w latach 2021-2024 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie”.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Plaats: Płock
NUTS-code: PL Polska
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 992 577.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021