Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465937-2021

15/09/2021    S179

Polen-Świdnica: Medizinische Geräte

2021/S 179-465937

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 176-456610)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Postanschrift: ul. Leśna 27-29
Ort: Świdnica
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-100
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Telefon: +48 748517497
Fax: +48 748517437
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.swidnica.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów specjalistycznych dla Pracowni Radiologii Zabiegowej - stenty, balony, prowadniki, strzykawki, cewniki, introducery, obłożenia

Referenznummer der Bekanntmachung: EA/17/PN/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów specjalistycznych dla Pracowni Radiologii Zabiegowej, według 33 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.

a) dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety;

b) zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowi poszczególny pakiet;

c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji dla poszczególnych pakietów zostaną odrzucone;

d) Wykonawca może złożyć oferty na jeden, kilka lub wszystkie pakiety.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00-1

c.d. w pkt. II.2.4) Opis zamówienia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 176-456610

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

W "Inne informacje" pkt. 2 Zamawiający żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1, 3-6 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

muss es heißen:

W "Inne informacje" pkt.2. Zamawiający żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1, 3-5 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Pozostała treść pkt. III.1.3 pozostaje bez zmian

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://szpital-swidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlw wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie przetargowej na karcie prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3. Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej SP ZOZ w Świdnicyhttps://szpital-swidnica.logintrade.net/

Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej SP ZOZ w Świdnicy: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami na adres mailowy podany w SWZ (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).

4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej SP ZOZ w Świdnicy:

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11

d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A

e) Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://szpital-swidnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.

5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 t.j.).

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

a) drogą elektroniczną: zamowienia@szpital.swidnica.pl

b) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:

https://szpital-swidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html