Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 465969-2021

15/09/2021    S179

Polska-Warszawa: Maszyny do uzdatniania ścieków

2021/S 179-465969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 155-410548)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. A. Pawińskiego 5a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-106
Państwo: Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ibb.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją

Numer referencyjny: WK-ARCTOWSKI PNU 08 21
II.1.2)Główny kod CPV
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją, składająca się z dwóch etapów:

Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 155-410548

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: