Supplies - 465999-2020

05/10/2020    S193

Bulgaria-gr. Sofiya: Protective gear

2020/S 193-465999

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“ DP
National registration number: 130823243
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Hristina Nikolcheva
E-mail: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323996
Fax: +359 29310663
Internet address(es):
Main address: https://www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/73959
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/73959
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: поддържане на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на лични предпазни средства със сигнални елементи за висока видимост, по обособени позиции“

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лични предпазни средства със сигнални елементи за висока видимост, по обособени позиции“:

ОП № 1: „Лични предпазни средства за защита от неблагоприятни климатични въздействия“;

ОП № 2: „Лични предпазни средства с висока сигнална видимост — сигнални елеци“.

Пълното описание на разл. артикули и изискв. за изработването им, както и разпределение и номерация на личните предпазни средства са посочени в приложение № 1 — Техническа спецификация за ОП № 1 и техническа спецификация за ОП № 2 към документацията за участие.

Настоящата обществена поръчка е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 46 720.40 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита от неблагоприятни климатични въздействия“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221000 Waterproof clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG32 Северен централен
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП „НКЖИ“ в градовете София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лични предпазни средства за защита от неблагоприятни климатични въздействия:

— Костюм водозащитен — 431 бр.,

— Мушама водозащитна — 451 бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2 — Срок на доставка. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin — предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка; Сi — предложен срок от i-тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 885.30 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите — КО:КО=ПТ1+ПТ2. Максимална стойност —100 т. ПТ1 — цена; максимална стойност — 80 т., ПТ1=(Цmin/Цi)*80, Цmin — най-ниска предложена цена в лв. без ДДС, Цi — предложена цена в лв. без ДДС от i-тата оферта. ПТ2 — Срок на дост. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20, Сmin — предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi — предложен срок от i-тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства с висока сигнална видимост – сигнални елеци“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113440 Reflective vests
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лични предпазни средства с висока сигнална видимост — сигнални елеци:

— Сигнален елек — 1 911 бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2 — Срок на доставка. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20, Сmin — предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка; Сi — предложен срок от i-тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 835.10 USD
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите — КО:КО=ПТ1+ПТ2. Максимална стойност —100 т. ПТ1 — цена; максимална стойност — 80 т., ПТ1=(Цmin/Цi)*80, Цmin — най-ниска предложена цена в лв. без ДДС, Цi — предложена цена в лв. без ДДС от i-тата оферта. ПТ2—Срок на дост. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20, Сmin — предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка; Сi — предложен срок от i-тата оферта.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

За ОП № 1 и ОП № 2:

1. Участникът, който участва по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, следва да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.

За изпълнение на условието по чл. 12, ал. 6 от ЗОП, участниците могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които се прилагат същите изисквания.

Когато избрания изпълнител е чуждестранно лице, следва да представи документ (придружен с превод на български език), с който да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност на територията на страната, включително да е извършил съответната регистрация.

2. За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:

2.1. Удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или съответния документ за регистрация в аналогичен регистър поддържан от друга държава членка на Европейския съюз;

2.2. При подписване на договор с чуждестранно юридическо лице от друга държава членка на Европейския съюз, същото преди подписване на договора трябва да представи заверено копие на информация (придружено с превод на български език) относно валидна регистрация в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, като посочва номера, под който е вписан в съответния регистър;

2.3. Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

За ОП № 1 и ОП № 2:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на предмета на обособената позиция, за която участникът участва.

За целите на настоящата поръчка дейност със сходен предмет е доставката, както следва съответно за:

— обособена позиция № 1 — доставка на лични предпазни средства за защита от неблагоприятни климатични въздействия (без значение от вида им),

— обособена позиция № 2 — доставка на лични предпазни средства с висока видимост — светлоотразително облекло (без значение от вида им).

В зависимост от обособената позиция, за която участникът участва.

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а по т. 2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3.За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

По т. 1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката(обособената позиция), изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

По т. 2. Сертификати издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Minimum level(s) of standards possibly required:

За ОП № 1 и ОП № 2:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко една доставка, идентична или сходна с предмета на обособената позиция, за която участва, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ доставка на лични предпазни средства. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.5)Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

За ОП № 1 и ОП № 2:

1. Начинът на плащане е съгласно посоченото в раздел III. от проекта на договорите за възлагане на обществената поръчка — Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка.

Не се предвижда авансово плащане.

2. При сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участник специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 2 % от общата стойност на договора без ДДС. При сключване на договор с друг участник, който не е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 5 %, в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията по т. 2. се уреждат в раздел VІІ. от проекта на договорите за възлагане на обществената поръчка — Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2020
Local time: 14:00
Place:

В системата.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

За ОП № 1 и № 2:

Участниците могат да подават оферти за всяка една обособена позиция.

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/ по чл. 10 ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ). Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задълж. се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълж.на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е ЮЛ (когато е приложимо), подизпълн. и третите лица,ако има такива,трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник,за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на осн.за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Ако участникът е обединение,което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необх. от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информ., посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълн. при усл. на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението (когато е приложимо), което не е ЮЛ, от подизпълнителите и от третите лица,ако има такива. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, когато е приложимо. При сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участник специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 2 % от общата стойност на договора без ДДС. При сключване на договор с друг участник, който не е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 5 %, в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията по т. 2. се уреждат в раздел VІІ. от проекта на договорите за възлагане на обществената поръчка — Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка.

Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП — отдел „Правен“
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Town: София
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
E-mail: m.kanazirska@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323598
Fax: +359 29310663
Internet address: https://www.rail-infra.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2020