Diensten - 46600-2020

30/01/2020    S21

Frankrijk-Digne-les-Bains: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 021-046600

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Digne-les-Bains
Nationaal identificatienummer: 26040358900013
Postadres: quartier St Christophe, CS 60213
Plaats: Digne-les-Bains
NUTS-code: FRL01 Alpes-de-Haute-Provence
Postcode: 04995
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 492301413
Fax: +33 492301488
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ch-digne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://ch-digne.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Le présent règlement de concours concerne une mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD de Banon en site occupé

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 16/03/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Frans