Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 466016-2021

15/09/2021    S179

Slowakije-Nitra: Aardgas

2021/S 179-466016

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 171-444680)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nationaal identificatienummer: 00157716
Postadres: Tr. Andreja Hlinku
Plaats: Nitra
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 94974
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Lucia Kudročová
E-mail: lkudrocova@ukf.sk
Telefoon: +421 376408060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ukf.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.ukf.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/269

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“

Referentienummer: NZ 4/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 171-444680

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: 1.3)
In plaats van:

Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:

§ 34 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v MWh a kontaktné údaje odberateľa.

Uchádzač musí predloženým zoznamom a referenciami preukázať, že v referenčnom období predošlých troch rokov dodával Tovar totožný s predmetom obstarávania v množstve minimálne 16.800 MWh (v súlade s predpokladaným odberovým množstvom) do odberných miest kupujúcich.

V prípade predkladania referencií vedených v Evidencii referencií je postačujúca informácia o zverejnení v uvedenej evidencii.

§ 34 ods. 1 písm. d) Opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:

Uchádzač sa preukáže nasledovnými dokumentami, ktoré do ponuky predloží podľa bodu 19.3. týchto súťažných podkladov:

- platné povolenie (licencia na dodávku) na predmet podnikania plynárenstvo - dodávka zemného plynu, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti plynárenstva v súlade so zákonom o energetike;

- platná zmluva o prístupe a distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete predložením čestného prehlásenia s uvedením čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia;

- Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že má uzatvorenú na rok 2022 a 2023 zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo že zahájil s prevádzkovateľom prenosovej sústavy rokovania o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky na rok 2022 a 2023.

§ 34 ods. 3

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

V zmysle § 39 je splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

V prípade, že uchádzač uplatní inštitút vysvetľovania podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v lehote určenej verejným obstarávateľom, odpoveď verejný obstarávateľ zašle všetkým známym záujemcom a súčasne zverejní na profile verejného obstarávateľa.

Podrobné informácie o spôsobe predloženia dokladov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Te lezen:

Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:

§ 34 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v MWh a kontaktné údaje odberateľa.

Uchádzač musí predloženým zoznamom a referenciami preukázať, že v referenčnom období predošlých troch rokov dodával Tovar totožný s predmetom obstarávania v množstve minimálne 16.800 MWh (v súlade s predpokladaným odberovým množstvom) do odberných miest kupujúcich.

V prípade predkladania referencií vedených v Evidencii referencií je postačujúca informácia o zverejnení v uvedenej evidencii.

§ 34 ods. 1 písm. d) Opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:

Uchádzač sa preukáže nasledovnými dokumentami, ktoré do ponuky predloží podľa bodu 19.3. týchto súťažných podkladov:

- platné povolenie (licencia na dodávku) na predmet podnikania plynárenstvo - dodávka zemného plynu, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti plynárenstva v súlade so zákonom o energetike;

- platná zmluva o prístupe a distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete predložením čestného prehlásenia s uvedením čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia;

§ 34 ods. 3

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

V zmysle § 39 je splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

V prípade, že uchádzač uplatní inštitút vysvetľovania podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v lehote určenej verejným obstarávateľom, odpoveď verejný obstarávateľ zašle všetkým známym záujemcom a súčasne zverejní na profile verejného obstarávateľa.

Podrobné informácie o spôsobe predloženia dokladov sú uvedené v súťažných podkladoch.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ostatné ustanovenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zostávajú rovnaké.