Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 466049-2021

15/09/2021    S179

Polen-Poznań: Chemische Erzeugnisse

2021/S 179-466049

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 250
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 60-166
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@wiw.poznan.pl
Telefon: +48 618684748
Fax: +48 616619360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wiw.poznan.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Weterynaria

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wzorców deuterowanych "BC"

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa wzorców deuterowanych "BC"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 88 911.78 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

WIW/ZHW Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wzorców deuterowanych "BC"

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zgodnie z treścią art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wzorców deuterowanych "BC" pod sygnaturą AD-O.272.11.2021 zostało zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Wzorce deuterowane wykorzystywane w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu w Pracowni Badań Chemicznych są niezbędne do realizacji programu Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2021, Krajowego Programu Badań Kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach oraz wykonania badań z nadzoru inspekcji weterynaryjnej. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu jest wyznaczony do wykonania powyższych badań. Wzorce deuterowane są wykorzystywane w analizach oznaczeń substancji anabolicznych z grupy A1, A3 i A4, antybiotyków, leków, barwników oraz kokcydiostatyków, techniką LC-MS/MS w różnych matrycach. Nie ma możliwości oznaczania tych związków innymi technikami. Bez użycia wzorców deuterowanych nie jest możliwa analiza powyższych oznaczeń od przygotowania próbki do obliczeń ilościowych. W ramach monitoringu substancji niedozwolonych wykonywane są badania powyższych grup związków dla województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, a w ramach monitoringu pasz dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W 2021 r. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu zaplanowano zbadanie ok. 2400 próbek hormonów, 201 próbek metabolitów nitrofuranów, 835 próbek chloramfenikolu, 236 próbek beta-agonistów, 49 próbek barwników, 245 próbek leków przeciwrobaczych, 166 próbek kokcydiostatyków oraz 188 próbek nitroimidazoli. W związku z powyższym zakup wzorców deuterowanych jest niezbędny.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
10/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: LGC Standards Sp. z o.o.
Postanschrift: Ogrodowa 27/29, Kiełpin
Ort: Łomianki
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-092
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 88 911.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 88 911.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/4587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Art. 515. [Termin wniesienia odwołania]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021