Diensten - 466083-2017

22/11/2017    S224    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Softwareprogrammering en -advies

2017/S 224-466083

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Gent
9000
België
Telefoon: +32 92643219
E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291631

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291631
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Universiteit+Gent-17OMB003-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LMS.

Referentienummer: Universiteit Gent-17OMB003-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht betreft 2 onderdelen, die één en ondeelbaar zijn (één enkel perceel, geen varianten):

1. Frontend LMS, via SaaS, via welke alle functionaliteiten uit het LMS te gebruiken zijn

2. Mogelijkheid tot interfacing met applicaties binnen applicatielandschap van Opdrachtgever zoals het Student Informatiesysteem, het digitaal toetssysteem en het authenticatiesysteem

Het LMS dient koppelbaar te zijn met onderdelen van de centrale ICT-infrastructuur van de Opdrachtgever. De hosting en het onderhoud van het LMS wordt uitgevoerd door de leverancier. De realisatie van de koppelingen vindt plaats in samenwerking tussen de leverancier en Opdrachtgever. Opdrachtgever voert regie over de keten van systemen, het LMS, en de koppelvlakken met de UGent systemen. Deze regievoering en de verantwoordelijkheden van de leverancier en UGent worden nader uitgewerkt in de overeen te komen Service Level Agreement (SLA) tussen leverancier en UGent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/04/2018
Einde: 29/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van 2 jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie opdrachtdocumenten.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Universiteit Gent — Afdeling Juridische Zaken
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Gent
9000
België
E-mail: juridischezaken@UGent.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2017