Diensten - 466083-2017

22/11/2017    S224

België-Gent: Softwareprogrammering en -advies

2017/S 224-466083

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
Telefoon: +32 92643219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291631
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291631
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Universiteit+Gent-17OMB003-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LMS.

Referentienummer: Universiteit Gent-17OMB003-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80420000 Diensten voor e-leren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht betreft 2 onderdelen, die één en ondeelbaar zijn (één enkel perceel, geen varianten):

1. Frontend LMS, via SaaS, via welke alle functionaliteiten uit het LMS te gebruiken zijn

2. Mogelijkheid tot interfacing met applicaties binnen applicatielandschap van Opdrachtgever zoals het Student Informatiesysteem, het digitaal toetssysteem en het authenticatiesysteem

Het LMS dient koppelbaar te zijn met onderdelen van de centrale ICT-infrastructuur van de Opdrachtgever. De hosting en het onderhoud van het LMS wordt uitgevoerd door de leverancier. De realisatie van de koppelingen vindt plaats in samenwerking tussen de leverancier en Opdrachtgever. Opdrachtgever voert regie over de keten van systemen, het LMS, en de koppelvlakken met de UGent systemen. Deze regievoering en de verantwoordelijkheden van de leverancier en UGent worden nader uitgewerkt in de overeen te komen Service Level Agreement (SLA) tussen leverancier en UGent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/04/2018
Einde: 29/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie opdrachtdocumenten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Universiteit Gent — Afdeling Juridische Zaken
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: juridischezaken@UGent.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2017