Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466203-2021

15/09/2021    S179

Polen-Radomsko: Abholung von Siedlungsabfällen

2021/S 179-466203

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Radomsko w imieniu którego działa Agata Klekot Kancelaria Radcy Prawnego
Nationale Identifikationsnummer: 590648238
Postanschrift: Tysiąclecia 5
Ort: Radomsko
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Klekot
E-Mail: radca.aklekot@gmail.com
Telefon: +49 505788720
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.radomsko.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.radomsko.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Radomska w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.271.1.19.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Radomska w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r. Zakres zamówienia obejmuje wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, zorganizowanie, prowadzenie i wyposażenie w pojemniki dodatkowych Pomocniczych Punktów selektywnego zbierania odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych z ww. nieruchomości oraz Punktów - a następnie ich transport do miejsca ich zagospodarowania, tj. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Rozdziale 4 SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

gmina miejska Radomsko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie w ww. okresie:

1) wyposażenia nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w: osobne pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz osobne pojemniki na selektywnie zebrany popiół, a także w pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane: osobne pojemniki/ worki: na szkło, na papier i tekturę, na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, na bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne, na bioodpady stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów i parków i osobne worki na odpady tekstyliów i odzieży oraz bieżące udostępnianie ww. pojemników i dbanie o ich stan sanitarny, techniczny i porządkowy.

2) organizacja, prowadzenie oraz wyposażenie w pojemniki 10 Pomocniczych Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dla selektywnego zbierania odpadów: szkła (kolor zielony), papieru i tektury (kolor niebieski), metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (kolor żółty); a także co najmniej 20 punktów dla zbierania zużytych baterii i akumulatorów i co najmniej 8 punktów dla zbierania przeterminowanych leków;

3) odbiór odpadów komunalnych z ww. nieruchomości oraz z ww. Punktów. Przez odbieranie odpadów należy rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych odpadów bezpośrednio po ich odebraniu, (bez magazynowania) do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich zagospodarowania, tj. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

4) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Rozdziale 4 SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość bazy transportowo–magazynowej (spełniającej wymagania określone w Rozdziale 8 SWZ) od granicy gminy - Miasta Radomsko (O) / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe akcje odbierania odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej w stosunku do liczby akcji opisanych w SWZ (D) / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Do pkt II.2.7 Okres w miesiącach: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.1.2022r. do 31.12.2023.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegóły w Rozdziale 17 SWZ

Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

1.1. wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 888);

1.2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 779 z późn. zm.)

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunków Wykonawca składa:

2.1. zaświadczenie o wpisie do właściwego Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Radomska w zakresie objętym co najmniej przedmiotem zamówienia.

2.2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 779) w postaci zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru BDO w zakresie obejmującym co najmniej transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej na kwotę 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych);

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych);

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

1) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w kwocie minimum 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/00 złotych);

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej minimum 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/00 złotych);

Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:

1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje usługi w zakresie: 1.1. odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zamieszkałych przez co najmniej 17 tys. mieszkańców, w tym co najmniej od jednego Zleceniodawcy (odbiorcy usług) obejmującego co najmniej 11 tys. mieszkańców, oraz 1.2. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej od co najmniej 1000 właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);1.3. odbioru odpadów selektywnie zbieranych (szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) w ilości co najmniej 1100 Mg/rok;

a także w tym samym okresie: 1.4. przeprowadził co najmniej po jednej prelekcji proekologicznej w co najmniej: 1 szkole podstawowej i jednej szkole ponadgimnazjalnej; 1.5. opublikował w prasie lokalnej co najmniej 2 artykuły o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonywaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:

2.1. 8 kierowcami z kwalifikacjami do transportu rzeczy, w tym 4 kierowcami z doświadczeniem minimum 1 roku pracy na takim stanowisku; 2.2. 6 ładowaczami przy załadunku odpadów;

2.3. 2 osobami do wykonywania bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów na stanowiskach mechaników i elektromechaników; 2.4. 3 osobami wykonującymi pracę biurową z minimum średnim wykształceniem;

2.5. 2 osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym z zakresu ochrony środowiska; 2.6. 2 pracownikami pełniącymi kontrolę jakości i nadzór nad pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych oraz minimalnym doświadczeniem pracy na stanowisku kierowniczym (co najmniej 1 osoba przez co najmniej 5 lat) i na samodzielnym (co najmniej 1 osoba przez okres minimum 2 lat).

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

3.1. co najmniej 8 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, w tym: 3.1.1. 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - zabudowa typu śmieciarka;

3.1.2. 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z wąskich bram w starej zabudowie miasta (maksymalna szerokość całkowita 1770 mm) - zabudowa typu śmieciarka; 3.1.3. 1 pojazdem do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 25 m3.; 3.1.4. 1 pojazd dwufunkcyjny do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym - pojazd z urządzeniem HDS – zabudowa typu śmieciarka; 3.1.5. 1 pojazdem do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 3.1.6. 1 pojazdem specjalistyczny przeznaczony do zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji z urządzeniem myjącym i dezynfekującym opróżniane pojemniki - zabudowa typu śmieciarka; 3.2. bazą transportowo – magazynową, usytuowaną na terenie gminy Miasto Radomsko lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 3.3. pojemnikami o pojemności od 110 l do 1100 l w łącznej ilości minimum 20 000 szt., w tym w ilościach minimalnych dla pojemności: 110 l – 6700 sztuk; 120 l - 4500 sztuk; 240 l – 4000 sztuk; 1100 l – 2000 sztuk; pozostałe rodzaje pojemników, określone w regulaminie utrzymania czystości stanowiącym załącznik do SWZ – 2800 szt.

3.4. licencją na oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzania protokołów wykonania usługi. 2. cd. w infor. dodatkowych pkt VI.3

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy PZP.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 11:30
Ort:

Siedziba Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez deszyfrowanie i otwarcie ofert za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl/

Osobą upoważnioną jest Agata Klekot - Radca Prawny

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

cd. do pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie:

- odbioru odpadów wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie;

- wykonanych prelekcji proekologicznych oraz opublikowanych w prasie lokalnej artykułów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Do wykazu Wykonawca załącza dowody potwierdzające ich wykonanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - zamiast wykazu składa oświadczenie Wykonawcy.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

c) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt:

— 1) musi spełniać w całości jeden z Wykonawców

— 2)-3) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

JEDZ - 1.Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz Ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

4.W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

6.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 4–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej. 8.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp w zakresie wskazanym w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania Zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki EPUAP:/umradomsko/skrytkaesp

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie Zamawiającego https://bip.radomsko.pl/.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021