Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466222-2021

15/09/2021    S179

Polen-Opinogóra Górna: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2021/S 179-466222

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Opinogóra Górna
Nationale Identifikationsnummer: 130378344
Postanschrift: ul. Z. Krasińskiego 4
Ort: Opinogóra Górna
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-406
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Kluczek
E-Mail: pawel.kluczek@opinogoragorna.pl
Telefon: +48 236717085
Fax: +48 236736110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ugopinogora.bip.org.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.ugopinogora.bip.org.pl/przetargi/index/id/1
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna

Referenznummer der Bekanntmachung: RIOŚ.Z.271.14.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do odpowiedniego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Opinogóra Górna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych

na terenie Gminy Opinogóra Górna w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do odpowiedniego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Uchwałą Nr XVIII/121/2020

Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7347) oraz Uchwałą Nr XV/94/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Rady Gminy Opinogóra Górna (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3485) zmieniona Uchwałą nr XVIII/122/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7348). Za odpad komunalny rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z produkcji rolnej, prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych odpadów nie pochodzących z gospodarstw domowych. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w swz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: częstotliwość odbioru odpadów segregowanych / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: udział w realizacji zamówienia pojazdów spełniających wymagania normy min. EURO 5 / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: przeprowadzenie akcji edukacyjnej / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opinogóra Górna wydany przez właściwy organ;

2) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydany przez właściwy organ;

3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach prowadzonego przez marszałków województw;

4) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydany przez właściwy organ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do swz - istotne postanowienia umowy / wzór umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje przez odszyfrowanie ich za pośrednictwem (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2022 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.).

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Glinojecku Oddział w Opinogórze

Nr 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 505 i następne Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021