Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466259-2021

15/09/2021    S179

Rumänien-Deva: Holzfällung

2021/S 179-466259

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA SUCURSALA DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Nationale Identifikationsnummer: RO1590120
Postanschrift: Strada: Mihai Viteazu, Numar: 10, Judet: Hunedoara
Ort: Deva
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 330091
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Compartiment Achiziții
E-Mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 0254205100
Fax: +40 0254205111
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rosilva.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127559
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: regie autonoma
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Silvicultura si exploatari forestiere

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de exploatare forestiera VI - DS Hunedoara 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 13307 / R.D.C. / 07.09.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211100 Holzfällung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se achiziţionează:

servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: cel tarziu in a 10 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 66 253.26 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

P. 59/601280 Lunca Florii, OS Petrosani

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211100 Holzfällung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 26 698.56 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

P. 531/802480 Gruisoara, OS Pui

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211100 Holzfällung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 32 524.80 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

P. 261/904330 Dumbrava, OS Ilia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211100 Holzfällung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 029.90 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Alte informatii despre loturi sunt prezentate în caietul de sarcini.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr.1

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard existent în SEAP).

In vederea completarii DUAE , operatorii economici vor accesa link-ul: https://e-licitatie.ro

După autentificarea în sistem, detalii cu privire la documentul DUAE se vor regăsi în secțiunea „Informatii DUAE” – „Ghid utilizare DUAE”, respectiv „Notificare DUAE din partea AADR”.

DUAE este configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire.

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata şi de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

- documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local(pentru sediul social). Pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata se prezinta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate(conform art. 165, alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice);

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la : art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din tara respectiva;

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S. Hunedoara (inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor) sunt: Crişan Radu, Breban Daniela, Coandă Victor, Ghițoaica Izabela, Bogdănescu Maria, Faur Lavinia, Orșa Dan, Gorun Gabriel, Apolzan Radu, Ognean Eugen, Paştiu Crinela şi Bența Benoni.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii şi tertii sustinatori vor prezenta o declaraţie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaraţiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

Atenţionări speciale:

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente, dupa caz: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

Modalitatea de îndeplinire:

Initial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice/juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

Cerinţa nr. 2

Operatorii economici trebuie sa aiba dreptul de a exploata masa lemnoasă. In temeiul art. 62, alin.(2) din Legea 46/2008 – Codul Silvic și a Ord. 1106/2018, operatorii economici trebuie sa deţină Atestat pentru lucrări de exploatare forestieră și cazier tehnic, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, care funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, valabile la momentul depunerii. In cazul persoanelor juridice străine, se pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea/partile de contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Modalitatea de îndeplinire:

Initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante, se va depune de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor Atestat pentru lucrări de exploatare forestieră și cazier tehnic, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, care funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, valabile la momentul prezentarii acestora. In cazul persoanelor juridice straine se pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii acestora.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareCerința nr. 1 În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi pentru partea lor de implicare în contract.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), cu referire la fiecare lot pentru care se depune ofertă.În DUAE se va preciza proportia de subcontractare si serviciile ce vor fi prestate de subcontractant/i.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/02/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

NU ESTE CAZUL.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Contractul va putea fi modificat în conditiile art.221 din Legea nr.98/2016.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care acceptă clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentaţia de atribuire. In situaţia în care sunt obiecţiuni la proiectul de contract, respectiv modificări/eliminări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitări de clarificări. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiţii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanţa economică a contractului în favoarea contractantului.

In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98 /2016 ca fiind confidenţiale, potrivit legii. Conform Art. 123, alin. (1) din HG 395/2016, ofertantii vor indica, MOTIVAT, informațiile prezentate in cadrul propunerii tehnice și/sau financiare care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile, având în vedere excepțiile impuse de art. 217, alin. (6) din Legea nr. 98 /2016.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. sau, in cazul in care platforma SEAP nu functioneaza, prin utilizarea uneia din următoarele modalităţi de comunicare: fax/e-mail/poştă.

În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanţele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorităţii contractante în termenul solicitat: prin e-mail(semnate electronic).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei de participare.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Pentru operatiuni administrative (inclusiv Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016), operatorii economici participanti în calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti sau terti sustinatori vor include in oferta datele lor de identificare.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii şi tertii sustinatori vor prezenta o declaraţie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaraţiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

MENTIONAM FAPTUL CA PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE NECESAR CA OPERATORII ECONOMICI SA DISPUNA DE UN PROGRAM NECESAR VIZUALIZ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara
Postanschrift: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara
Ort: Deva
Postleitzahl: 330091
Land: Rumänien
E-Mail: office@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 254205111
Internet-Adresse: www.rosilva.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021