Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 466289-2021

15/09/2021    S179

Danmark-København: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger

2021/S 179-466289

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Marie Jensen
E-mail: qa2u@kk.dk
Telefon: +45 23722748
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157071514.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/157071514.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/157071514.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tyverialarm og adgangskontrol (AIA og ADK)

Sagsnr.: 2020-0047737
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter udførelse af service, reparation, herunder akut afhjælpning af fejl, skader eller svigt samt vedligeholdelse og konvertering af Københavns Kommune portefølje af tyverialarmer og integrerede adgangskontrolsystemer. Vindende Tilbudsgiver varetager også drift af softwareoverbygninger til AIA og ADK systemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
31625300 Tyverialarmsystemer
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312200 Installation af tyverialarmsystem
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en samlet Rammeaftale til køb af service, reparation, vedligeholdelse og konvertering af AIA og ADK systemer i Københavns Kommune. Aftalen anvendes af Ordregivers syv forvaltninger og bestillinger foretages af Ordregivers centrale enheder såvel som enkeltvise institutioner, herunder skoler, botilbud, kontorer m.m.

Service og vedligehold omfatter:

- Serviceeftersyn af installationer herunder kontrol af funktioner, fejlmeldinger og skader på komponenter som kortlæsere, detektorer, centraler m.m.

- Udskiftning af akkumulator, sliddele og andre forebyggende tiltag, som er nødvendige for en stabil og sikker drift.

- Opdatering, programmering eller tilpasning af firmware og software på installationer

- Support og vejledning af Ordregivers personale i anvendelse af installationer, herunder udskiftning af koder.

- Test af signaloverførsel fra installation til kontrolcentral.

Reparation og akut opståede skader:

- Reparationer, akut afhjælpning af fejl, mangler og akut opståede skader.

- I tilfælde at kritiske fejl, defekt mv. skal Tilbudsgiver kunne igangsætte udbedring indenfor maksimalt 4 timers udkald efter fejlmeddelelse.

- Udskiftning af dele af installationen, f.eks. transmission, alarmpunkter og lign.

Konvertering omfatter:

- Konvertering af ældre og defekte anlæg, både planlagte og akut opståede konverteringer som følge af nedbrud.

- Ordregiver forventer i aftaleperioden at konvertere et antal ældre anlæg, typisk S2-S10 anlæg.

Drift af softwareoverbygninger omfatter:

- Drift af centralt administrerede softwareoverbygninger, hvilket betyder tæt dialog med Koncern IT ved oprettelse af nye enheder, fejl, nedbrud, administration af installatør- og brugers adgang til softwaren.

- Ansvarlig for at tilbyde software opdateringer og forestå disse opdateringer.

- Ansvarlig for at koordinere integration med Ordregivers Entreprenør af Multialarm system v. Rådhusvagten.

- Ansvarlig for at medvirke til integration med kommunens bookingløsninger, og opretholdelse af forbindelse ml. bookingløsning og enheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service, vedligehold og reparation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 12 måneder (i alt 24 måneder)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi udgør DKK 24.000.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal fremlægge et udtræk fra Forsikring og Pension - Sikringsguiden eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5.000.000.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 20.000.000 (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kvalitetssikringsforanstaltninger.

Referencer på 3 sammenlignelige kontrakter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger.

Tilbudsgiver skal fremsende 3 referencer på sammenlignelige kontrakter, hvor Tilbudsgiver har serviceret, vedligeholdt og repareret en portefølje på i alt 100 AIA og ADK anlæg.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1-3 og nr. 7 (se mere herom i udbudsbetingelserne).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021