Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466314-2016

31/12/2016    S253

Hungary-Budapest: Security services

2016/S 253-466314

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK20331
Postal address: Dózsa György út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telephone: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.org
Address of the buyer profile: http://www.ligetbudapest.org
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.okfon.hu
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltató Zrt.
Postal address: Gömb utca 33.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: dr. Jakab Anita
E-mail: jakab.anita@okfon.hu
Telephone: +36 14122467
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.org
Address of the buyer profile: http://www.okfon.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postal address: Postai cím: Gömb u. 33.
Town: Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: dr. Jakab Anita
Telephone: +36 14122467
E-mail: jakab.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS code: HU101 Budapest
Internet address(es):
Main address: http://ligetbudapest.org/
Address of the buyer profile: http://www.okfon.hu
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: épületépítési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása.

II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

II.1.4) Rövid meghatározás:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása

A feladat ismertetése:

A Városliget biztonsági felügyelete:

— a parkot látogatók nyugalmának biztosítása,

— közvagyon védelme,

— a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,

— az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.

Magyar Zene Háza 10 600 nm.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15 000 nm.

Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980 000 nm.

Olof Palme Ház 2 800 nm.

Nemzeti Galéria 32 000 nm.

Néprajzi Múzeum 26 000 nm.

Városliget Színház 3 300 nm.

Dózsa Gy. úti mélygarázs 27 400 nm.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79713000 Guard services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne.

II.2.4)Description of the procurement:

AF. II.1.4. pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság ig.(321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)-Részletek a közb. dok.II.Útmutató fej.

AT. csat. kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénz. intézm.(ek)től származó nyilatkozatot-az alábbitartalommal,-AT mely számlaszámokkal rendelkezik,-az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás.

P2) KR 19.§ (1) b)alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az AK ellenőrzi. A KR.19.§(2)bek. alapján, az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatta közbesz. tárgyából származó, nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P3) KR19.§(1)c) alapján az előző 3 lezárt üzleti év-ÁFA nélkül számított-közbesz. t. szerinti (objektumőrzés és védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot. AK felhívja a figyelmet aKR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1)KR.21.§(3) a)alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett terület - és objektumőrzés, valamint védelmi szolgáltatásainak ismertetését,amelyben meg kell adni: a teljesítés idejét(befejezés napja év/hó/nap),a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,az ellenszolg. nettó összegét,aszolg. tárgyát: az elvégzett tev. témakörének rövid bemutatását megadva azalkalmasság min.követelményeinél meghat. adatokat az egyes referenciák vonatkozásában. A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a KR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A ref.ig.-nak, ill. nyilatkozatnak tart. kell a ref. bemutatásban előírt valamennyi adatot,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) KR.21.§(3)i) alapján atelj.-hez rend.álló eszközök,berendezések műszaki felszereltségleírását. A bemutatott eszközök,berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés telj.-hez szükséges eszközök,berendezések rend. állásáról.

M3) KR.21.§(3)c) pontja alapján az AT-nek ismertetnie kella minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű,minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt,vagyazzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

Alkalmatlan AT, ha P1)ha bármely pénzforg. számláján(a megszűnt számláiban is)30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

P2) A mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

P3) Közbesz. tárgyából szárm. árbev. nem éri el összesena n. 465 000 000 HUF-ot.

M1) Nem rend. az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített,terület-és objektumőrzés valamint védelmi feladat tekintetében legalább 5 db terület- és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó referenciával,amelyből M1/1.legalább 1 db helyszínen az őrzött terület legalább 735 000 nm;

M1/2. legalább 1 db helyszínen min.24 hónapig folyamatos szolgáltatást végzett,napi min.6 fő őrhellyel;

M1/3. Legalább 1 db helyszínen havonta min.10 000 000 HUF értékű szolgáltatást végzett; M1/4.legalább 1 db helyszínen legalább 4 kamerával végzett koordinált kamerás megfigyelést terület- és objektumvédelmi céllal. 1 referencia akár több alkalmassági min. követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.

M2/1. URH alapú kommunikációs eszközzel,amely tekintetében rendelkezik a frekvencia kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel,amelyek a közbeszerzés tárgyának megfelelő biztonsági területen a tevékenységét teljes mértékben lefedik;

M2/2. Min. 3 db 2-4 kerékkel rendelkező, 600 cm3 űrtartalmat el nem érő gépjármű,amely legalább 2 személy szállítására alkalmas;

M2/3. Min. 3 db mobil fémszerkezetű iroda konténer,amely min. 2,4 m széles és 5,40 m hosszú, és legalább egy bejárati ajtóval és egy ablakkal rendelkezik.

M4) Nem rendelkezik legalább ISO 9001:2000 minőségirányítási,vagy azzal egyenértékű,független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyébbizonyítékaival.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 02/03/2017
End: 20/08/2019
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bontás:2017.01.12. 11:00 óra,OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1139Bp. Gömb u.33. I.emelet tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a és a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

A) A személy-és vagyonvédelmi,valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

b) Szvmt. végrehajtásáról szóló 22/2006.(IV.25.)BM rendelet.

c) A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 162/2014.(VII. 8.)Korm.r.

d) Minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016.évi mértékéről szóló 78/2016.(IV. 11.)Korm.r.

III.2.2)Contract performance conditions:

Késedelmi kötbér mértéke: napi 20 000 HUF.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 15 000 HUF.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 50 000 000 HUF.

Teljesítési biztosíték mértéke: 12 000 000 HUF a Kbt. 134. § (6) b) pontja szerint.

Ajánlatkérő a Kbt.135.§(1) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződés megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Legjobb ár-érték arány (Szempont/Súlysz).

1.Szolgáltatási díj (nettó HUF/óra/fő) S:50.

2. Rendkívüli beavatkozás esetén rend. álló létszám (min. 15 fő, max. 30 fő)/S:10.

3. Sürgősségi beavatkozás esetén rend. álló létszám (min. 8 fő, max. 12 fő)/S:10.

4. Kamera rendszer bérleti díja (nettó UF/db/hó) / S:10.

5. Kockázatkezelés és minőségbiztosítás szakmai megalapozottsága,S:20.

Az ért. módszerét ésa használt képleteket a KD tartalmazza. Pontszám:1-100.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 12/01/2017
Local time: 11:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1) AK az Szvmt.14.§(2) alapján nem járul hozzá,hogy AT a szerződés telj. érdekében további vállalkozással szerződést kössön

2) AK a közbeszerzési dokumentumot(KD)valamennyi AT-nak korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektr. biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító Okfon Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu ) a honlapon történő előzetesregisztrációt követően. Az ajánlat összeállításának költségét az AT viseli.

3) Ajánlathoz csatolni kell az AT esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,vagy a jogi képviselő által ellen jegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ATaz ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

5) A Kbt.66. §(2),(4),(5)és(6) bekezdése alapján aKD-ban megadott minta szerint nyilatkozni szükséges.

6) AK nem határoz meg a Kbt.132.§ szerinti feltételeket.

7) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét ésazt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek.

8) AK a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást.

9) AK a közbeszerzési eljárásban anyertes AT(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.

10) AT nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott(jelszó nélkül olvasható,de nem módosítható .pdf file)példánya a papír alapú(eredeti)példánnyal megegyezik.Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén AK a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak.

11) AK a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30.§(4)hivatkozással jelzi, hogy a felhívásban a szerződésteljesítésére való alk. feltételeket és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás II.2.4) valamennyi pontja esetében.

12) Nyertes ATnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama során rendelkeznie kell hatályos, min. 100 000 000 HUF/éves és min. 15 000 000 HUF/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegre vonatkozóan felelősségbiztosítással.

13) Nyertes ATnek rendelkeznie kell ISO14001:2000,vagyazzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított környezetirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival;valamint ISO27001:2014, vagy azzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított információbiztonsági irányítási rendszerrel, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyébbizonyítékaival,vagy saját az ISO27001:2014 szabvány szerint elkészített saját információbiztonság irányítási rendszerrel.

14) Az ajánlati árat az ajánlati felhívás feladásakor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni.

15) Nem nyújthat be ajánlatot olyan vállalkozás,amelynek gazdasági,illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban,vagy a társaságvezető tisztségviselőivel szemben büntető elj. van folyamatban.

16) AT a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles a KD-ban meghatározott előírásoknak megfelelő szakmai ajánlatot benyújtania az ajánlat részeként.

17) Ha a személy és vagyonvédelmi szolgáltatás megajánlott nettó óradíja alacsonyabb a Kormány rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél, úgy csatolni kell AT Kbt.72.§-a szerinti szöveges indoklását KD-ban részletezettek szerint.

18) Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§-ban foglaltakra, további részletek a KD-ban.

19) A szerződés az aláírást követő napon lép hatályba, leghamarabb 2017.03.02-én (II.2.7. pont kiegészítése).

20) A felhívásban nemszabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

21) Bontás: 12.1.2017. 11:00 óra, Okfon Zrt., 1139 Bp., Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (3) bek. szerint jár el.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/12/2016