Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466333-2021

15/09/2021    S179

Polen-Koleczkowo: Recycling von Siedlungsabfällen

2021/S 179-466333

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 19168071300000
Postanschrift: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Ort: Koleczkowo
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 84-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@ekodolina.pl
Telefon: +48 586725000
Fax: +48 586727474
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ekodolina.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

26 Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP-P/26/2021/pre-RDF
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. . (t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu i podzielone są na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 1
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frakcja odpadów balastowych o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu i podzielone są na następujące części:

część nr 1 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego), jednak nie mniej niż 470 Mg (minimum świadczenia)

Opakowanie Odpadów: Odpady luzem.

Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) proces odzysku, któremu zostaną poddane odpady.

2. Odbiór Odpadów:

Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 16 Mg w przypadku części 1, 2 i 3.

Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:

• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m

• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frakcja odpadów balastowych o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu i podzielone są na następujące części:

część nr 2 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego), jednak nie mniej niż 470 Mg (minimum świadczenia)

Opakowanie Odpadów: Odpady luzem.

Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) proces odzysku, któremu zostaną poddane odpady.

2. Odbiór Odpadów:

Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 16 Mg w przypadku części 1, 2 i 3.

Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:

• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m

• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frakcja odpadów balastowych o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – odzysku odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego, sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach określonych poniżej. Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesom odzysku R1 i/lub R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tych procesów w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu i podzielone są na następujące części:

część nr 3 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego), jednak nie mniej niż 470 Mg (minimum świadczenia)

Opakowanie Odpadów: Odpady luzem.

Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) proces odzysku, któremu zostaną poddane odpady.

2. Odbiór Odpadów:

Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 16 Mg w przypadku części 1, 2 i 3.

Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:

• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m

• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

• Wykonawca musi być wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), posiadać instalację do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 o mocy przerobowej [Mg/rok] nie mniejszej niż łączna ilość Odpadów na którą Wykonawca składa ofertę oraz posiadać odpowiednią decyzję administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12, tzn.:

- pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.

lub

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada numer rejestrowy w BDO oraz jeśli dla instalacji, gdzie będzie prowadzony proces odzysku Odpadów posiada potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592 ze zm.) do właściwego organu administracji publicznej do dnia 05.03.2020r. lub posiada aktualną decyzję pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 wydaną po tej dacie.

Dla instalacji zlokalizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R12 równoważne decyzjom wymienionym powyżej, wydane zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się instalacja.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:

a) dla części nr 1: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 6000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami),

b) dla części nr 2: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 6000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

c) dla części nr 3: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 6000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2021
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego: „Eko Dolina” sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA, budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.

Ustala się wadium łącznie dla wszystkich partii: 300 000,00 zł, słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych, w tym dla każdej z części w wysokości:

cz. 1) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg – 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych

cz. 2) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg – 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych

cz. 3) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 80-160 mm w ilości 7650 Mg (+/-) 10 Mg – 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 uPzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b i c, 3, 4, 5, 6, 7 uPzp.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) – opisane zostały w rozdz. XIV SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021