Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466343-2021

15/09/2021    S179

Polen-Lublin: Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen

2021/S 179-466343

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lublin
Postanschrift: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-109
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-Mail: zamowienia@lublin.eu
Telefon: +48 814663000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://lublin.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi kontroli,utrzymania,naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw,siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin-2części (II Rejony)dotyczy rejonu II/części 2-iej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-P-I.271.95.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50870000 Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres zamówienia: dotyczy Rejonu II i obejmuje:

1.1. Oczyszczanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad – marzec):

1.1.1. Oczyszczanie powierzchni placów zabaw i siłowni zewnętrznych, łącznie z dojściami, skutkujące utrzymaniem ich w czystości i estetyce w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad – marzec), w przypadku braku warunków zimowych*

1.1.2. Oczyszczanie elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych w okresie sezonu letniego (kwiecień– październik) oraz zimowego (listopad – marzec), w przypadku braku warunków zimowych*

1.1.3. Opróżnianie i dezynfekcja koszy

* pod pojęciem braku warunków zimowych należy rozumieć warunki klimatyczne w okresie 1 listopad – 31 marzec, podczas których nie występują opady Cd. w pkt II.2.4)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77314100 Anlegen von Rasen
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
77340000 Baum- und Heckenschnitt
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

cd. II.1.4) Krótki opis..... i zaleganie śniegu a temperatura powietrza osiąga wartości od 5°C wzwyż.

1.2. Utrzymanie zieleni w obrębie placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz bezpośrednio przy dojściach do tych obiektów w okresie sezonu letniego (kwiecień– październik) oraz zimowego (listopad – marzec):

1.2.1. Koszenie trawników w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) wraz z wywozem biomasy,

1.2.2. Pielęgnacja krzewów i drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) wraz z wywozem biomasy,

1.2.3. Ścinanie drzew w okresie sezonu letniego (kwiecień – październik) oraz zimowego (listopad – marzec) wraz z wywozem biomasy oraz sadzenie drzew.

1.3. Utrzymanie powierzchni placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych wraz z utrzymaniem elementów małej architektury:

1.3.1. Utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży,

1.3.2. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni syntetycznych i utwardzonych,również w przypadku dojść do obiektów,

1.3.3. Naprawa urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych a także elementów małej architektury ,

1.3.4. Konserwacja urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych a także elementów małej architektury .

1.4. Utrzymanie ogrodzenia

1.5. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych:

1.5.1. Kontrola regularna,

1.5.2. Kontrola funkcjonalna.

1.6. Realizacja zaleceń wynikających ze zlecanych przez Zamawiającego cd w II.2.14)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas wykonywania oczyszczania placów zabaw i siłowni zewnętrznych / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas wykonywania codziennej kontroli regularnej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia – 4 lata od daty zawarcia umowy

cd z II.2.4)....ekspertyz

1.7. Wymiana piasku na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych

1.7.1. Wymiana piasku/żwiru i uzupełnienie nawierzchni piaskowej/żwirowej,

1.7.2. Wymiana piasku w piaskownicy .

Granice rejonu stanowią:Rejon II –cd w Sekcja III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania odpowiedniego

wpisu do rejestru działalności regulowanej:

Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r o odpadach.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. z pkt II.2.14) Informacje dodatkowe.....Usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Lublin w Rejonie nr II , który obejmuje obszar na wschód od granicy ustanowionej ulicami: ul. Osmolicka – ul. Żeglarska – rzeka Bystrzyca (do ul. Muzycznej) – ul. Głęboka – ul. Akademicka – ul. Łopacińskiego – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska – ul. Lubomelska – ul. Północna (na odcinku od Al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeligowskiego)

– ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej do Al. Smorawińskiego) – Al. Smorawińskiego – Al. Spółdzielczości Pracy.

Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia. Przedmiotowe ograniczenie dotyczy (zgodnie z nazwą) zamówienia w rozumieniu 2 części, tzn. ograniczenie z uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego na obszarze miasta Lublin w dwóch rejonach. W świetle powyższego ograniczenia Wykonawca, który zawarł umowę w rejonie I nie może złożyć oferty na rejon II.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy,osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykazanie:

1. wykonanie lub wykonywanie min. 2 usług polegających/obejmujących na konserwacji/ utrzymaniu/montażu placów zabaw i/lub urządzeń siłowni zewnętrznych o łącznej wartości tych usług min. 150 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość min. 150 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2. dysponowanie min. 4 osobami które będą wykonywać czynności związane z utrzymaniem i konserwacją wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych, wykonywania prac ogrodniczych i porządkowych, takich jak: zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na odpady, wygrabianie zanieczyszczeń ogrodniczych i innych, pielenie, koszenie trawy, utrzymanie zieleni, zamiatanie i wykonywanie napraw, przeprowadzanie kontroli regularnej przez cały okres obowiązywania umowy.

3. dysponowanie sprzętem:

- min. 1 samochodem o masie całkowitej do 3,5 tony z zamykaną komorą do czasowego gromadzenia i transportu odpadów, uniemożliwiającym zapylanie środowiska i zapewniającym przewóz odpadów zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa;

- 2 szt. samochodów towarowo-osobowych do szybkiego przewozu osób i sprzętu do ręcznego oczyszczania i wykonywania napraw

- 1 szt. myjki ciśnieniowej (ciśnienie powyżej 100 barów) z możliwością podgrzania wody do temperatury 800C.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Przepis art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne. Zamiast standardowych 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE Zamawiający mogą zastosować skrócenie do 15 dni jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione. Zamawiający wszczynał procedurę wyboru Wykonawcy na „Usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin w części 2 (rejonie II) pięciokrotnie, jednakże przedmiotowe postępowania zostały unieważnione i do chwili obecnej nie

udało się wyłonić wykonawców przedmiotowych usług. W chwili obecnej w utrzymaniu Gminy Lublin znajduje się 40 placów zabaw cd w Sekcja VI: Informacje uzupełniające, VI.3) Informacje dodatkowe

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/10/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnych po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.4.1–12.4.5 SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4.

4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy

usług administracji publicznej (ePUAP).

4.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

4.4.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym ZP-P-I.271.95.2021

4.5.Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na

ePUAP.

4.6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania

4.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.

cd z Sekcji IV: Procedura, IV. 1.1) .....siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych zlokalizowanych w rejonie II, wyposażonych w urządzenia o zróżnicowanym stanie technicznym. Biorąc pod uwagę trwający sezon letni, generujący wzmożone korzystanie z ww. obiektów nastąpi większe zużycie poszczególnych

elementów urządzeń będących na wyposażeniu ww. obiektów. Większość placów zabaw usytuowana jest na nawierzchniach piaskowych, których nieregularne oczyszczanie może prowadzić do gromadzenia się w nich

odpadów i zanieczyszczeń, do czego ze względów bezpieczeństwa nie można dopuścić. Część obiektów nie jest ogrodzona w związku z powyższym niemożliwe będzie skuteczne wyłączenie ich z użytkowania.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy zasadnym jest podjęcie przez Zamawiającego pilnych działań zmierzających do wykonania zamówienia. Skrócenie terminu składania ofert jest wynikiem ochrony interesu

Zamawiającego polegającym na sprawnym i szybkim umożliwieniu udostępnienia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i urządzeń gimnastycznych.

Za zastosowaniem przedmiotowej przesłanki przemawia również fakt, że ze względu na charakter zamówienia przygotowanie przez Wykonawców ofert nie powinno być czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu

składania ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania. W świetle powyższego zasadnym jest uznać, że występują okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 138 ust. 2 pkt 2

ustawy Pzp

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Odwołanie zawiera:a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;e) określenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz załączników.9. Do odwołania dołącza się:a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021