Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466356-2021

15/09/2021    S179

Danmark-Frederikssund: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2021/S 179-466356

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Erik Kjerstrup Abrahamson
E-mail: jekab@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351238
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163063088.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163063088.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163063088.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af affaldsindsamling - krogtømt materiel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald, kombineret plast-/mad- og drikkekarton­affald, glas-, papir-, metal- og papaffald i Frederikssund Kommune, for så vidt affaldsfraktionerne tømmes fra kuber og nedgravede beholdere. Det drejer sig om krogtømt materiel både ved offentlige genbrugsøer og ved fælles opsamlingssteder ved etagebebyggelser, rækkehusområder m.m. samt fællesstationer i sommerhusområder. Nedgravede beholdere løftes med 1-krog-system.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Frederikssund Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald, kombineret plast-/mad- og drikkekarton­affald, glas-, papir-, metal- og papaffald i Frederikssund Kommune, for så vidt affaldsfraktionerne tømmes fra kuber og nedgravede beholdere. Det drejer sig om krogtømt materiel både ved offentlige genbrugsøer og ved fælles opsamlingssteder ved etagebebyggelser, rækkehusområder m.m. samt fællesstationer i sommerhusområder. Nedgravede beholdere løftes med 1-krog-system. Alle overjordiske kuber løftes med 2-krog-system.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

Kontraktperioden løber i 3 år fra 1. maj 2022 til 27. april 2025 med mulighed for forlængelse i 2 x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2022
Slut: 27/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 2 gange op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under fanen "Udvælgelseskriterier" i Mercell angives henholdsvis omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 års godkendte regnskaber. Tilbudsgiver skal dokumentere opfyldelsen af kravet ved at fremlægge godkendt årsregnskab fra de seneste 3 regnskabsår, eller lignende dokumentation. Dokumentationen uploades i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver i henhold til dennes 3 senest afsluttede og godkendte regnskabsår har haft:

En omsætning pr. år på mindst DKK 5 mio.

En positiv egenkapital.

En soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer inden for de seneste 3 år, på indsamling af affald i beholdere med krog, som tømmes med kranbil (regnet fra tilbudsfristen).

Under fanen "Udvælgelseskriterier" i Mercell angives følgende oplysninger for referencen:

En beskrivelse af opgaven

Beløb/opgavens værdi i DKK

Datoer for udførsel

Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere 1 relevant reference inden for de seneste 3 år, på indsamling af affald i beholdere med krog, som tømmes med kranbil (regnet fra tilbudsfristen).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021