Servicii - 466413-2016

31/12/2016    S253    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Iasi: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)

2016/S 253-466413

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Iasi
4541580
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11
Punct(e) de contact: Primaria Municipiului Iasi
În atenția: Petru Spatareanu
700064 Iasi
România
E-mail: brtu@primaria-iasi.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii de transport pe căi ferate urbane/cu metroul uşor, cu metroul, cu troleibuzul sau cu autobuzul
Altele: servicii de transport cu tramvaiul, servicii de transport cu microbuzul
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Iasi.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-04: Servicii de transport cu tramvaiul
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Categoria de servicii nr T-99: Alte servicii de transport
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Iasi.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Obiectul contractului il constituie delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de transport public local cu tramvaie/autobuze/microbuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iasi, de către autoritatea contractantă operatorului, cu condiția îndeplinirii de către operator a obligațiilor de serviciu public.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60000000, 63000000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
Transport public local de persoane.
km de servicii publice de transport de călători: 13577841
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 și 8 RON
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 1.10.2018
Durata în luni: 180 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
Autoritatea contractantă va plăti operatorului compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, după urmatoarea formula:
Compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil– Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public
C = CE + Pr– V
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau reţea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
Procentajul alocat operatorului: 100(%) (restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)
III.1.4)Standarde sociale:
Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective): Nu este cazul.
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
Specificaţii: i. Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de autoritatea contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri / gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotarârile Consiliului Local Iasi, potrivit prevederilor contractuale;
ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în contract;
iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în contract şi în legislaţia Europeană şi naţională;
v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în contract.
III.1.6)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

— cifra de afaceri – valoare minima 80 000 000 RON/an;

— contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune – valoare minima 30 000 000 RON/an.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

— Acte doveditoare.

III.2.2)Cerinţe tehnice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

— sa fie inregistrat in registrul operatorilor de transport rutieri – de cel putin 1 an;

— sa detina licenta de transport international de persoane cu autocarul sau autobuzul, contra cost, in numele unui tert (licenta comunitara) valabila de cel putin 1 an de zile

— sa aiba angajat personal specializat in exploatarea si intretinerea parcului de mijloace de transport si a infrastructurii – 1 300 de persoane;

— sa aiba experienta anterioara de minim 12 luni in prestarea serviciului de transport public local de persoane cu toate modurile de transport prevazute la punctul I. 3 al prezentei notificari.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

— Acte doveditoare.

III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii
Descriere: Serviciul regulat de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Iasi are urmatoarele obiective:
a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor;
b) asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort;
c) protectia mediului;
d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii;
e) servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori;
f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor banesti;
g) dezvoltarea durabila.
h) cresterea calitatii si eficientei serviciului de transport public de persoane;
i) asigurarea transparentei in ceea ce priveste delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane si stabilirea tarifelor;
j) cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea calitatii serviciului de transport public local de persoane.
Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie: Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele de călătorie aplicate şi modificarea acestora, precum si drepturile si obligatiile calatorilor.
Legitimatiile de calatorie (bilete, abonamente, legitimatii de calatorie gratuita etc.) sunt netransmisibile si vor fi folosite potrivit conditiilor prevazute la eliberarea lor, calatorii fiind obligati a le prezenta la cerere controlorilor de vehicule impreuna cu actele de identitate. Acestea vor fi tiparite in conformitate cu prevederile contractuale referitoare la tipul legitimatiilor si la tarifele lor, imprimarea si difuzarea lor fiind in sarcina si pe cheltuiala Operatorului.
Punctualitatea şi fiabilitatea: Municipalitatea va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor:
a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport;
b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor.
Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:
I. Curse regulate.
II. Curse neregulate din culpa operatorului.
III. Curse neregulate fără culpa operatorului.
IV. Curse neefectuate fără culpa operatorului.
V. Curse efectuate parţial fără culpa operatorului.
VI. Curse neefectuate din culpa operatorului.
Până la punerea în funcție a unui Sistem automat de management al traficului, evaluarea modului de realizare a Programului de Transport al Operatorului se va realiza în modul următor:
a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din/în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat.
b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii.
c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației „în pachete” de vehicule).
d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către operator.
e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.
f. Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul producerii lor, pentru stabilirea responsabilităților și a consecințelor asupra formulelor de plată a Operatorului pentru prestația efectiv realizată.
Anularea serviciilor: — Vor fi considerate curse anulate (partial sau integral) urmatoarele:
I. O cursă neefectuată fără culpa operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv:
a) Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului.
b) Semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare.
c) Drumuri necurăţate de zăpadă şi/sau cu polei.
d) Suprafaţa drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulaţia transportul public urban în condițiile tehnice, de siguranță și de confort stabilite.
e) Zone inundate.
f) Mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un ordin al Municipiului.
g) Ca urmare a comunicării: pentru a asigura regularitatea, perioadele de standby pentru includerea în orarul itinerariului, dar fără a depăşi durata călătoriei, pauze conform orarului, numai după informarea şi sub coordonarea municipalităţii sau a unei persoane desemnate de către municipalitate.
II. O cursă efectuată parţial fără culpa operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive:
a) Accident de circulaţie rutier fără culpa operatorului împiedicând astfel circulaţia.
b) Accidente de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației.
c) Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător , pe traseul de deplasare alocat în mod normal transporturi public urban, împiedicând astfel circulaţia.
d) Lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea municipalităţii.
e) Actele de vandalism într-un vehicul al operatorului, în cazul în care operatorul a informat persoana desemnată de către municipalitate în termen de 60 de minute.
f) Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență.
g) La evenimente aflate sub jurisdicţia Ministerului de Interne – incendiu, obiecte suspecte, investigaţii, etc.
h) În circulaţia simultană într-un „Grup" de mai mult de 2 vehicule pe una şi aceeaşi linie la plecarea din staţia iniţială de pe traseu, cu o diferenţă de până la 1 (un) minut, conform datelor furnizate de SIT, pentru al treilea vehiculului. Cursa fiecărui vehicul consecutiv este evaluată ca fiind o cursă neefectuată fără a se datora culpei operatorului.
i) Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea orarului aşa cum este indicat în Planul de Transport .
j) Semafoare nefuncţionale de-a lungul traseelor .
k) Drumuri de-a lungul traseelor care nu au fost curăţate de zăpadă şi/sau cu polei.
l) Starea proastă a suprafeţei drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face circulaţia vehiculelor imposibilă.
m) Zone inundate de-a lungul traseelor .
n) Mitingurile, marşurile, precum şi evenimentele permise şi/sau organizate printr-un ordin al municipalităţii.
III. O cursă neefectuată din culpa operatorului este o cursă în care cel puţin una din următoarele ipoteze este valabilă:
i) vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau nu sunt luate măsuri de către operator pentru asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al vehiculului.
ii) La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe staţii decât cele desemnate deja, netransportarea călătorilor fără ordin din partea municipalităţii sau a unei persoane desemnate de către municipalitate, înregistrate de SIT sau prin rapoarte oficiale ale organismelor de control.
Retribuţii şi sancţiuni: Constituie contravenţii, în măsura în care potrivit legii nu sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte :
(1) Nerespectarea configuraţiei traseului şi programului de transport, prevăzute în secvenţa de transport, în licenta de traseu – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport.
(2) Utilizarea altor mijloace de transport persoane decât cele detinute în proprietate; în baza contractelor de leasing (inchiriere); în administrare - contravenţia se aplică operatorului de transport.
(3) Utilizarea altor tipuri de titluri de călătorie – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport şi/sau operatorului de transport, după caz;
(4) Staţionarea mijloacelor de transport utilizate în prestarea serviciului de transport persoane prin curse regulate, în mod nejustificat în staţiile publice de îmbarcare/debarcare şi/sau capăt de traseu – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport.
(5) Neoprirea în staţiile de îmbarcare/ debarcare călători, destinate transportului public local de călători – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport.
6) Efectuarea transportului public local de călători, fără a elibera sau refuzul eliberării titlurilor de călătorie (în cazul în care eliberarea acestora cade în sarcina taxatorului sau/şi a conducătorului mijlocului de transport) – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport.
(7) Nerespectarea condiţiilor de salubrizare a mijlocului de transport şi a protejării mediului (păstrarea curăţeniei la capete de traseu şi în staţiile de îmbarcare/debarcare) – contravenţia se va aplica conducătorului mijlocului de transport şi/sau operatorului de transport.
(8) Nerespectarea prevederilor privind desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă şi confort (scaune lipsă, scaune nefixate în podeaua mijlocului de transport, geamuri sparte, sistemul de închiderea uşilor defect, lipsa locurilor rezervate pentru: persoane cu dizabilităţi; bâtrâni; persoane cu copii în braţe; femei gravide etc.) – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport şi/sau operatorului de transport deţinător a licenţei de transport şi a licenţei de traseu.
(9) Mijlocul de transport nu are inscriptionată denumirea operatorului de transport deţinător al: licenţei de transport şi/sau a licenţei de traseu – contravenţia se aplică operatorului de transport.
(10) Neprezentarea conducătorului mijlocului de transport la dispecerat pentru evidenţierea în foaia de parcurs a fiecărei semicurse (pentru transportul public local de călători) - contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport.
Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor: Operatorul are obligația să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.
Evaluarea satisfacţiei clienţilor: a) autoritatea contractanta organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP).
b) această sarcină trebuie să revină unor terţe persoane independente (care nu sunt părţi la contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacţie al pasagerilor pe bază de chestionare şi sondaje.
c) după finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al pasagerilor derivat din studiul efectuat şi indicatorii de calitate de performanţă oferiţi, evaluaţi de către autoritatea contractanta, aceasta împreună cu operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public.
d) noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor de calitate şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.
Tratarea plângerilor: Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va inregistra toate reclamatiile calatorilor intr-un registru de reclamatii special („Registrul de Reclamatii”).
Reprezentantii Primariei Municipiului Iasi vor putea solicita operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat un raport cuprinzand un sumar al Registrului de Reclamatii adresate direct acestuia sau indirect Primariei Municipiului Iasi.
Operatorul de transport rutier / transportatorul autorizat trebuie sa raspunda in scris tuturor reclamatiilor scrise din partea calatorilor exprimate direct, in termen de 30 zile de la data primirii acestora.
Primaria Municipiului Iasi va transmite de indata operatorului/transportatorului plangerile primite cu privire la activitatea operatorului de transport rutier/ transportatorului autorizat, astfel incat acestia sa-si poate exprima punctul de vedere asupra plangerilor primite și să le solutioneze, in cazul in care este posibil.
Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă: Autoritatea contractata impreuna cu operatorul vor lua masuri pentru a asigura un acces facil al persoanelor cu mobilitate redusa la serviciile de transport public local. In acest sens, mijloacele de transport care vor fi achizitionate/modernizate vor fi prevazute/adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
Altele:

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

Societatea Compania de Transport Public Iasi SA
Str. Silvestru nr. 5, etaj 2, camera 3
Iasi
România
E-mail: cabinet@sctpiasi.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
1. In prezent, intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi SA este in derulare contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin conccesiune in municipiul iasi, valabil pana la data de 1.10.2018.
2. Intre municipiul Iasi si BERD s-a aprobat contractarea unei finantari rambursabile externe in valoare de pana la 15 000 000 EUR, avand o perioada de maturitate a imprumutului de pana la 12 ani, pentru finantarea reinnoirii parcului auto prin achizitionarea de autobuze noi EURO-6.
La momentul evaluarii proiectului, BERD a impus semnarea, pana in martie 2017, a unui contract de delegare valabil pe intreaga durata a contractului de imprumut.
3. Operatorul actual a demarat demersurile in vederea contractarii unui imprumut financiar bancar de 1 000 000 EUR, pentru achizitia de autobuze noi cu o durata de amortizare de 8 ani.
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.3)Notificarea atribuirii:
Data estimată a publicării: 3.12.2018
Anunţul de atribuire a contractului va fi publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: da
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
30.12.2016