Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 466429-2020

05/10/2020    S193

Polonia-Varsovia: Unidad de ultrasonidos

2020/S 193-466429

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449354)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Kowalski
Correo electrónico: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-190/20

Número de referencia: ZZP-190/20
II.1.2)Código CPV principal
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych z funkcją echokardiografii najwyższej klasy w technologii całkowicie cyfrowej z głowicami w ilości wyszczególnionej w „Szczegółowym formularzu ofertowym”, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dla bezpośrednich odbiorców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, które stanową załączniki do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449354

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: