Suministros - 466429-2020

05/10/2020    S193

Polska-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne

2020/S 193-466429

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 187-449354)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-190/20

Numer referencyjny: ZZP-190/20
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych z funkcją echokardiografii najwyższej klasy w technologii całkowicie cyfrowej z głowicami w ilości wyszczególnionej w „Szczegółowym formularzu ofertowym”, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dla bezpośrednich odbiorców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, które stanową załączniki do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449354

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: