Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466458-2021

15/09/2021    S179

Nederland-Maastricht: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2021/S 179-466458

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: academisch ziekenhuis Maastricht en Universiteit Maastricht
Nationaal identificatienummer: 14124959
Postadres: P. Debyelaan 25
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6229 HX
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisette Orgelist
E-mail: lisette.orgelist@mumc.nl
Telefoon: +31 433874850
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179737
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Emiel Mulkens
E-mail: emiel.mulkens@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 433884667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maastrichtuniversity.nl/nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179737
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvaldienstverlening UM & MUMC+

Referentienummer: 179737 Afvaldienstverlening UM & MUMC+
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een gezamenlijke aanbesteding van de Universiteit Maastricht (UM) en Maastricht UMC+

UMC wenst hiertoe per deelnemer een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 5 jaar met een optie tot verlening van 2 maal 1 jaar.

Het doel van UMC is het selecteren en contracteren van 1 Leverancier voor beide organisaties (UM en Maastricht UMC+) met 2 separate contracten. Met name de volgende aandachtsgebieden behoren tot de scope van de aanbesteding: het inzamelen en gescheiden verwerken van afvalstoffen met als uitgangspunt om zoveel mogelijk afvalstromen ter recycling of hergebruik aan te wenden het adviseren van een organisatie op het gebied van afvalscheiding en CO2 reductie 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90520000 Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Afvaldienstverlening

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

optie tot verlenging van 2 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

optie tot verlenging van 2 x 1 jaar, zie aanbestedingstukken

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Maastricht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021