Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466512-2021

15/09/2021    S179

Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 179-466512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7392974001
Adres pocztowy: ul. Pstrowskiego 28 b
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Dzienis-Kozińska
E-mail: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895261954
Faks: +48 895399876
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.olsztyn.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/20/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 755 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 998 976.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, obszar gminy Wydminy, powiat olecki, obszar gminy Świętajno i Olecko.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności:

1. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

2. Dokumentacji geotechnicznej.

3. Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni.

4. Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

5. Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału 350 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek.

6. Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

7. Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego.

8. Audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.

9. Elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.

10. Decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych.

11. Wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: wojewódzka,

- klasa drogi G (główna),

- liczba pasów 1 x 2

- szerokość pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G,

- szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m,

- nośność nawierzchni: 115 kN/oś.

Zaprojektowana droga winna spełniać wymagania Zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia minimum w 2 wariantach wraz z analizą wielokryterialną, wskazaniem i uzasadnieniem wyboru wariantu rozwiązania do realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy UE.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 26 m-cy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem etapów wskazanych w projekcie umowy i pkt. 4 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 084-216049
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/20/2021
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIGHWAY Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Jabłoniowa 20
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-175
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 711 737.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 755 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021