L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Servizi - 466636-2018

23/10/2018    S204    Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Polonia-Cracovia: Servizi di raccolta di rifiuti

2018/S 204-466636

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Indirizzo postale: ul. Senatorska 1
Città: Kraków
Codice NUTS: PL213
Codice postale: 30-106
Paese: Polonia
Persona di contatto: Małgorzata Zając
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Tel.: +48 124242392
Fax: +48 124242391

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.mpwik.krakow.pl

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadow technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie.

Numero di riferimento: 622/PN-53/2018
II.1.2)Codice CPV principale
90511000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 491 222.23 PLN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie - skratki i zawartość piaskowników.

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513000
90533000
90512000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL213
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - skratki i zawartość piaskowników.

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

a) Skratki kod 190801, odwodnione o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym 1,10-1,15 Mg.m3 w ilości około 1.000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

b) Zawartość piaskowników kod 190802, przepłukany, o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym ok. 1,6 Mg/m3 w ilości około 2.000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

Wywóz skratek kod 190801 i piasku kod 190802

— Ważenie kontenerów ze skratkami (kod 190801) oraz piaskiem (kod 190802) osadem będzie się odbywało u Wykonawcy dla wywozu do miejsca zagospodarowania

— Załadunek kontenerów (naczep) typu wanna będzie odbywał się na lagunach sprzętem Zamawiającego – spychokoparka HSW9,50. W związku z tym wysokość całkowita kontenera (naczepy)od poziomu nawierzchni nie może przekraczać 3,20m,

— Wywóz skratek i piasku będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00,

— Wywóz do dwóch dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego

Karty przekazania odpadu wystawiane będą w cyklu miesięcznym; podpisane i podbite karty Wykonawca dostarczy do Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późniejszymi. zmianami). Zamawiający nie dopuszcza możliwości opuszczenia terenu ZOŚ Kujawy przez pojazdy o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej.

Wykonanie wszelkich wymaganych analiz i badań odpadu oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów (np. Karty podstawowej charakterystyki itp.) pozostaje obowiązkiem wykonawcy.

Wykonawca zapozna się z warunkami decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2015 roku, znak: SR-III.7221.80.2014.DS, - pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu Oczyszczania Ścieków PŁASZÓW, ul. Kosiarzy 3, 30-733 Kraków oraz Zakładu Oczyszczania Ścieków KUJAWY, ul. Dymarek 9, 31-983 Kraków, należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A, w Krakowie i zapewni sposób transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zgodny z w/w decyzją

Zamawiający wymaga, aby oferowany sposób postępowania z odpadami był zgodny z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu Art.3 ust.28 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, oraz żadnych form zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) wymagających spełnienia warunków określonych w Art. 96 w/w ustawy. Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów w procesach odzysku R10 (Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby) oraz innych procesach odzysku odbywających się poza instalacjami lub urządzeniami.

Wszystkie podane ilości są orientacyjne i dotyczą 12 miesięcy. Rzeczywista ilość wywiezionych odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach na wywóz i zagospodarowanie osadów z obiektów MPWiK SA.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ściekow "Kujawy" w Krakowie - komunalne osady ściekowe.

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513000
90533000
90512000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL213
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

a) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805, o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 6.500 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie. Wywóz osadu w okresie planowanej przerwy w odbiorze osadu ściekowego (ok. 3-4 tygodni w każdym roku) oraz w okresie nieplanowanych przerw w pracy STUO.

b) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805 o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 18.000 Mg w okresie 12 mc – wywóz (transport) do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) w Oczyszczalni ścieków Płaszów, Kraków, ul Kosiarzy 3.

Ważenie kontenerów z osadem (kod 190805) będzie się odbywało:

— u Wykonawcy dla wywozu do miejsca zagospodarowania

— w STUO dla wywozu do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów

— Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość wykonanych usług wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wywożonego osadu w celu zagospodarowania na rzecz wywozu na STUO i odwrotnie,

— Wykonywanie poszczególnych usług objętych zakresem zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego na zgłoszenie przekazane -faksem lub pocztą elektroniczną. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się telefoniczne przekazanie dyspozycji,

— Ofertę należy opracować także na podstawie „Raportu z badań osadu odwodnionego” stanowiącego załącznik do niniejszej Karty Informacyjnej,

— Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu (bez odrębnego wynagrodzenia) kontenery na odpady – w ilości 12 szt. Wszystkie kontenery muszą mieć konstrukcję przystosowaną do współpracy z przyczepą hakową PH15 (oraz torami jezdnymi w hali pras oraz wiacie) będącą w użytkowaniu ZOŚ Kujawy. Kontenery muszą mieć otwieranie tylne do góry ze względu na rozładunek w STUO. Każdy z kontenerów musi być opisany numerami od 1 do 12. Kontenery muszą być sprawne technicznie. Wymagana jest bieżąca konserwacja dokonywana przez Wykonawcę usługi zarówno elementów rolek (szczególnie narażonych na przeciążenia), elementów zamknięć jak i ogólnego stanu kontenerów. Kontenery niesprawne technicznie będą traktowane jako niedostarczone. Niedostarczenie kontenera do liczby 12 będzie skutkował karą 500 zł/dobą za każdy niedostarczony kontener,

— Podstawowe parametry kontenerów: Kontenery o długości skrzyni do 5800 mm (całkowita 6100mm), szerokości ok. 2500 mm i wysokości skrzyni ok. 1300 mm (z rolkami ok. 1600mm). Waga własna kontenera do 3000 kg, masa ładunku do 12000 kg RAZEM maksimum 15000kg. W razie awarii przyczepy hakowej PH15 używana jest przyczepa hakowa PH12 i wtedy maksymalna waga kontenera nie może przekraczać 12000 kg. Kontenery winne być zabezpieczone przed możliwością wrzucenia do nich przedmiotów mogących uszkodzić instalacje STUO. Za bezpieczeństwo ładunku odpowiada przewoźnik,

— Rozładunek w STUO odbywa się do leja zasypowego. Wysokość bramy (rozładunek) STUO Płaszów 5,50m. Należy przewidzieć, że czas między przyjęciami kolejnych kontenerów do STUO może wynieść do 120 minut,

— Należy przeprowadzić wizję lokalną zarówno w ZOŚ „Kujawy” jak i ZOŚ „Płaszów” STUO,

— Kontenery są ładowane w ZOŚ Kujawy bez możliwości sprawdzenia wagi ładunku i dlatego też należy uwzględnić, że ładunek netto może wahać się w przedziale od ok. 8 Mg do ok.12 Mg

— Wymagana częstotliwość wywozu osadów z Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” do STUO oraz do miejsca zagospodarowania – 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne,

— Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć taką liczbę pojazdów do wywozu osadów ściekowych, aby urządzenia odwadniające osad mogły pracować bez przerwy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach na wywóz i zagospodarowanie osadów z obiektów MPWiK SA.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 138-316371
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie - skratki i zawartość piaskowników.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/10/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Barska 12
Città: Kraków
Codice NUTS: PL213
Codice postale: 30-307
Paese: Polonia
E-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: +48 123400415
Fax: +48 123400422
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SG SYNERGIA Sp. z o.o. S.K.A.
Indirizzo postale: ul. Rybnicka 6
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22C
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
E-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: +48 123400415
Fax: +48 123400422
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Juliusza Słowackiego 82
Città: Myślenice
Codice NUTS: PL214
Codice postale: 32-400
Paese: Polonia
E-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: +48 123400415
Fax: +48 123400422
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Szczepan Trzupek Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO
Indirizzo postale: Zalesiany 1
Città: Zalesiany
Codice NUTS: PL214
Codice postale: 32-420 Gdów
Paese: Polonia
E-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: +48 123400415
Fax: +48 123400422
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 870 000.00 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 805 555.56 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ściekow "Kujawy" w Krakowie - komunalne osady ściekowe.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/10/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: KOMPOSTECH Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Wiklinowa 4A
Città: Nowy Sącz
Codice NUTS: PL218
Codice postale: 33-300
Paese: Polonia
E-mail: biuro@kompostech.pl
Tel.: +48 185344273
Fax: +48 185344273
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Monika Chwajoł Firma Handlowo-Usługowa "KAMIR"
Indirizzo postale: ul. Kołowa 7/62
Città: Kraków
Codice NUTS: PL213
Codice postale: 30-134
Paese: Polonia
E-mail: biuro@kamir-transport.pl
Tel.: +48 122903050
Fax: +48 122903050
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NEWKOM EKO Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Leżachów 147
Città: Leżachów
Codice NUTS: PL822
Codice postale: 37-530 Sieniawa
Paese: Polonia
E-mail: info@newkom.pl
Tel.: +48 163074500
Fax: +48 163074500
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RAFIT" Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Klonowa 55/23
Città: Kielce
Codice NUTS: PL721
Codice postale: 25-553
Paese: Polonia
E-mail: rafitkielce@tlen.pl
Tel.: +48 413625339
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 344 500.00 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 685 666.67 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

2. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt.9.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt.9.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

2) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

3) Wykonawca może zamiast określonych powyżej decyzji z pkt. 1) i/lub2) – zezwoleń złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów wystawionych wyłącznie przez polską instytucję.

3.) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,

4.) dowody określające czy usługi, o których mowa w pkt 9. 3.1.) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

— dokumenty mają potwierdzać spełnienia warunków określonych w pkt 9.3.1). SIWZ dla części na którą Wykonawca złożył ofertę.

5) Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Fax: +48 224587770

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

11) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g Ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Fax: +48 224587770

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gpv.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2018