Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466685-2021

15/09/2021    S179

Polska-Warszawa: Usługi leasingu finansowego

2021/S 179-466685

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Tel.: +48 225998048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania.

Numer referencyjny: DZZK/129/DLA/2020
II.1.2)Główny kod CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla 190 samochodów (razem z prawem opcji) przez maksymalny okres 36 miesięcy odrębnie dla każdego z samochodów wynajmowanych.

Wynajem obejmuje 5 (pięć) grup samochodów osobowych podzielonych według minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 15 718 013.87 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
34110000 Samochody osobowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe obejmuje wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

1) zamówienie podstawowe na 2 samochody w grupie I;

2) zamówienie podstawowe na 4 samochody w grupie II;

3) zamówienie podstawowe na 15 samochodów w grupie III;

4) zamówienie podstawowe na 99 samochodów w grupie IV;

5) zamówienie podstawowe na 60 samochodów w grupie V.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie I – „W1” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie II – „W2” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie III – „W3” / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie IV – „W4” / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie V – „W5” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu przebiegu „PK” / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość zwrotu z tytułu niewykorzystania ustalonego limitu przebiegu „ZK” / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy samochodów wynajmowanych – „ST” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu skorzystania z prawa opcji „WO” / Waga: 6
Cena - Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne obejmuje:

1) wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

a) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 3 samochód w grupie III;

b) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 7 samochodów w grupie IV.

2) Wynajem samochodów przedkontraktowych na czas dostarczenia samochodów z zamówienia podstawowego. Maksymalny okres wynosi ilość dni jaką oferent wskazał w formularzu oferty na dostarczenie samochodów.

3) Rezerwa na koszty dodatkowe - kwota przeznaczona na pokrycie wszystkich kosztów refakturowanych (np. oklejenie samochodów, montaż urządzeń GPS i telemetrycznych). Koszty ponadnormatywnego zużycia pojazdu, w tym koszty napraw przekraczające 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto na jeden samochód wynajmowany niezgłoszone do ubezpieczyciela lub Wykonawcy oraz powstałe z winy użytkowników Zamawiającego, opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu kilometrów.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis został zawarty w sekcji VI.3) oraz w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 199-482839
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Arval Service Lease Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołoska 24Miejscowość
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 649 272.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 718 013.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) części sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);

2) wykazu zamówień wykonanych oraz załączenie dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) wykazu warsztatów; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 6)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 1,5% całkowitej wartości przedmiotu Umowy brutto, określoną w § 4 ust. 1 IPU.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla maksymalnie 190 samochodów na maksymalny okres do 24 miesięcy:

1) Grupa 1 – maksymalnie 2 szt.

2) Grupa 2 – maksymalnie 4 szt.

3) Grupa 3 – maksymalnie 18 szt.

4) Grupa 4 – maksymalnie 106 szt.

5) Grupa 5 – maksymalnie 60 szt.

Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 67 ust. 1 a ustawy Pzp wskazuje, iż zakres usług przedmiotowego zamówienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone będą tożsame z przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021