Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466703-2021

15/09/2021    S179

Polen-Bydgoszcz: Bauverwaltungsleistungen

2021/S 179-466703

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: 9561969536
Postanschrift: ul. Dworcowa 80
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 85-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kominiak
E-Mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Telefon: +48 523705718
Fax: +48 523705716
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW.N4.363.04.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi

wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi

wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania, która obejmuje w

szczególności: nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budową,

rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oraz również nad robotami

w zakresie zamówień realizowanych z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niezbędnych do wykonania zadania

wynikłymi w trakcie jego realizacji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 876 744.00 PLN / höchstes Angebot: 3 268 848.11 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

DW nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656.

Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do

km 16+656

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi

wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi

wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania, która obejmuje w

szczególności: nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budową,

rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oraz również nad robotami

w zakresie zamówień realizowanych z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niezbędnych do wykonania zadania

wynikłymi w trakcie jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – załącznik nr 4 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik

nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie koordynatora / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa V –Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura drogowa.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 102-268189
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
Postanschrift: ul. Kielecka 37
Ort: Chmielnik
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 442 036.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 876 744.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021