Usluge - 466851-2020

05/10/2020    S193

Hrvatska-Zagreb: Zaštita okoliša

2020/S 193-466851

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Abramović Željka
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391808
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0034971
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“)

Referentni broj: E-VV-11/2020/R3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90720000 Zaštita okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izrada studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada (Dokument I) i studije za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) (Dokument II). Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Projektnom zadatku u privitku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90720000 Zaštita okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluga se izvršava na adresi sjedišta naručitelja: Radnička cesta 80, zgrada Zagreb towera.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada (Dokument I) i studije za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) (Dokument II). Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Projektnom zadatku u privitku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo Stručnjaka 1, 2, 3, 4 i 5 (P2) / Ponder: 0,7
Cijena - Ponder: 0,3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno točki 2.8. DON-a rok pružanja usluge je do 31.12.2021.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1 Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1. za sve gospodarske subjekte iz ponude

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi kao ažurirani popratni dokument, odnosno kao dostatan dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti sljedeće dokumente:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ovog poglavlja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u i Projektnom zadatku.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Nema ih.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/09/2020