Bauleistung - 467010-2021

Submission deadline has been amended by:  593272-2021
15/09/2021    S179

Polen-Chorzów: Straßenbahnarbeiten

2021/S 179-467010

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tramwaje Śląskie S.A.
Postanschrift: ul. Inwalidzka 5
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-506
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Osadnik
E-Mail: d.osadnik@tram-silesia.pl
Telefon: +48 322466061
Fax: +48 322510096
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tram-silesia.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” - zadanie nr 2.4

Referenznummer der Bekanntmachung: UE/JRP/B/373/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234121 Straßenbahnarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” - zadanie nr 2.4, w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Gen. Andersa do wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Orląt Lwowskich z wyłączeniem wiaduktu nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka. Odcinek obejmuje przebudowę ok. 3,5 km torowiska będącego linią jednotorową, miejscami dwutorową, wydzielonego w konstrukcji klasycznej, podsypkowej na podkładach wraz z przebudową elementów zagospodarowania pasa drogowego wzdłuż torowiska. W obrębie przejazdów przez jezdnię nawierzchnia wykonana jest z płyt EPT.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0024/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8 oraz pkt 10 ustawy Pzp,

II.Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu(JEDZ).

III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy,którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie:

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5;

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e. art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 112 ustawy Pzp,warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób,że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.600.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania warunku na dzień składania ofert, Wykonawca,którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja B pkt „Inne wymogi ekonomiczne lub finansowe” jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej w skrócie JEDZ).

II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy,którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu Sekcja III.1.1, Sekcja III.1.2 oraz Sekcja III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów,jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane,do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą,na podstawie art. 118 ust. 3,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

IV. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 oraz zapisami Rozdziału II pkt 3, do złożenia JEDZ zobowiązany będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3.

2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę/osoby.

3. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument.

4. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 4 i 6, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia,którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, sporządzane w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I.

1. Zamawiający określa,z uwzględnieniem art.112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej–wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a. wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie:

-co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej lub/i bezpodsypkowej o długości min. 500 mtp,

-co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej o długości odcinka min. 500 m.

b. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

-1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Kierownik robót torowych co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej lub/i bezpodsypkowej na odcinku o długości min. 500 mtp.;

-1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej tramwajowej o długości każdego odcinka min. 500 m dla każdej roboty budowlanej;

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit a), na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C pkt.1a) JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu robót budowlanych, wykonanych, w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (ze wskazaniem faktycznych długości przeprowadzonych robót budowlanych), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit.b) na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C pkt.2) JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

II.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy ,którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1)dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w części IV sekcja C pkt.1a) JEDZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne dokumenty;

Zgodnie z art.127 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia wykazu robót budowlanych oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

III.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, na podstawie art. 118 ust. 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

cd Sekcji II.1.1.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapisy pkt 5 dotyczące terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia,o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1-6 i w art.109 ust.1 pkt.4,8 oraz pkt 10,z zastrzeżeniem art.393 ust.4 ustawy Pzp.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp, do dołączenia do oferty oświadczenia,z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.W zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2021
Ortszeit: 12:15
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2021
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, dokumentów, informacji oraz zawiadomień odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej na stronie internetowej: www.tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

Zamawiający informuje, że powiadomienia wysyłane za pośrednictwem platformy są automatycznie przekazywane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w trakcie logowania na Platformę. Zamawiający nie ma możliwości zmiany wskazanego na platformie adresu e-mail.

II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę/osoby.

III. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty oraz kosztorysy ofertowe.

IV. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć za pośrednictwem Platformy niżej wyszczególnione oświadczenia i dokumenty tj.:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VI pkt IV.3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

d) Postanowienia ppkt c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

e) Postanowienia ppkt a)- c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz z uwzględnieniem zapisów Rozdziału X pkt 7 SWZ.

5) Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje/dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

V. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie

1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia,

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021