Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 467017-2021

15/09/2021    S179

Bulgarien-Varna: Installation von elektrischen Leitungen

2021/S 179-467017

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ELEKTRORAZPREDELENIE SEVER AD
Nationale Identifikationsnummer: 104518621
Postanschrift: VARNA TAUaRS-E, bul. VLADISLAV VARNENChIK No..258
Ort: gr. Varna
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9009
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Elena Georgieva Grancharova
E-Mail: Elena.Grancharova@energo-pro.bg
Telefon: +359 884703231
Fax: +359 52660855
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://erpsever.bg/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/27795
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Подмяна на кабелна линия "Русчук" 110 kV в гр. Русе

Referenznummer der Bekanntmachung: 70
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Рехабилитацията на КЛ 110 кV „Русчук” в гр. Русе по съществуващото трасе на линията от п/ст “Левента“ до п/ст „Русе-Център“, както следва:

-демонтаж на съществуващата КЛ, включително източване на изолационно масло;

-монтаж и полагане на нова трифазна кабелна линия;

-полагане и монтаж на оптичен кабел;

-обратно засипване на изкопи и възстановяване на нарушени настилки;

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 745 141.72 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на кабелна линия (КЛ) 110 kV „Русчук”, осъществяваща връзка между п/ст “Левента“ и п/ст „Русе-Център“ в гр. Русе.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Рехабилитацията на КЛ 110 кV „Русчук” в гр. Русе по съществуващото трасе на линията от п/ст “Левента“ до п/ст „Русе-Център“, както следва:

-демонтаж на съществуващата КЛ, включително източване на изолационно масло;

-монтаж и полагане на нова трифазна кабелна линия;

-полагане и монтаж на оптичен кабел;

-обратно засипване на изкопи и възстановяване на нарушени настилки;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

„Електроразпределение Север“ АД, в качеството си на оператор на електроразп-ределителната мрежа по смисъла на §1, т.34б, б.“а“ от ДР на Закона за енергети-ката(ЗЕ) осъществява дейност съгласно условията на Лицензия № Л-138-07/13.08.2004г., издадена от ДКЕВР ( понастоящем КЕВР) по разпределение на електрическа енергия и отговаря за функционирането на електроразпределителна мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за взаимов-ръзките й с други мрежи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способ-ността на мрежата да покрива разумни искания за разпределяне на електрическа енергия. „Електроразпределение Север“ АД изпълнява своята лицензионна дей-ност в съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуални админист-ративни актове на комисията, както и съобразно действащото законодателство в страната и с правото на Европейския съюз. Тази лицензия налага определени за-дължения на лицензианта „Електроразпределение Север“ АД при условията на всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ. Лицензиантът е длъжен да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да изгражда нови елементи от мрежата с цел нейното развитие за осигуряване непрекъснато и ефективно транспортиране на електрическа енергия до потребителите; да присъединява към мрежата потре-бители и производители на електрическа енергия, разположени на лицензионната му територия; да осигури надеждно, безопасно и ефективно функциониране на електроразпределителната мрежа и надеждно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи; да извършва други необходими услуги, свързани с дей-ността по разпределение на електрическа енергия.

На 14.12.2020 г. при рутинен оглед на съоръженията в подстанция Левента е установено ниско налягане на фаза В на кабелна линия Русчук 110kV. Извър-шена е извънредна цялостна проверка на кабелната линия, при което е установе-но аварийното ѝ състояние и е изключена след обаждане до дежурният диспечер. Кабелната линия е изведена от експлоатация на база направените констатации и изготвени доклади от 14.12.2020 г. и 5.1.2021 г.

С цел възстановяване на нормативно установените дейности на Възложи-теля по Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на елек-трическа енергия” на обособена територия и спазване на критерия n-1, описан в Правила за управление на електроенергийната система, е необходимо неотложно възлагане на доставка на необходимият кабел и кабелна арматура високо напре-жение. С извеждането от експлоатация на кабелна линия „Русчук“ спазването на критерия n-1 не се изпълнява за подстанции „Русе Център и „Русе Север“, които осигуряват електрозахранването на около 33 000 (тридесет и три хиляди) абона-та.

Предвид гореизложеното, са налице предпоставките, които обуславят да бъде проведена на основание чл.138, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП процедура на договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител, с когото да бъде сключен договор за доставка на необходимият ка-бел и кабелна арматура високо напрежение.

Необходимостта от неотложно възлагане на настоящата поръчка е поради изключителни обстоятелства(авария), които не се дължат на действия на Възло-жителя. По смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗОП настъпилата авария на кабелната линия може да бъде квалифицирана като „изключително обстоятелство“, защото е предизвикана от непредвидими от Възложителя събития. При преодоляване на последствията от аварията не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита или ограничена процедура, тъй като ще се наруши нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на Възложителя.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10802
Bezeichnung des Auftrags:

Подмяна на кабелна линия "Русчук" 110 kV в гр. Русе

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕЛЕМОН ООД
Nationale Identifikationsnummer: 148079631
Postanschrift: ул. ЦИМЕРМАН №.54
Ort: гр. Варна
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9002
Land: Bulgarien
E-Mail: info@elemonbg.com
Telefon: +359 52631660
Fax: +359 52631652
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 300 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 745 141.72 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021