Lieferungen - 467093-2021

15/09/2021    S179

Bulgarien-Blagoevgrad: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2021/S 179-467093

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 811047831
Postanschrift: ul. ANTON ChEHOV No.3
Ort: gr. Blagoevgrad
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 2700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Neli Stoyanova
E-Mail: vik_bl@avala.bg
Telefon: +359 73519875
Fax: +359 73884178
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://vikblg.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/12762
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 29 522.16 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

на таериторията на обалст Благоевград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Вид на поръчката: Доставка на стоки, осъществени чрез покупка по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление, CPV: 09135100-5, Код по КН : 27101967.

3. Характеристика: съгласно анализно.

4. Количество: 18 000 литра  ± 15%;

     Районно разпределение по количества:

     4.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград: 6 000 литра/шест хиляди литра/ ± 15%;

      4.2. ПУЦ, гр. Банско, местността „Циганско кладенче“: 12 000 литра /дванадесет хиляди литра/ ± 15%;

      Количеството е прогнозно и Възложителя не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество.

5. Качество: Изискванията за качеството на течните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г./и БДС.

     Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

6. Произход /производител/: България и Европейски съюз.

7. Година на производство /заделяне/: 2021 -2024 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Място на предаване /франкировка/:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Благоевград;

ПУЦ - Банско, гр. Банско, местността Циганско кладенче;

10. Начин на доставка: Количеството гориво за отопление се доставя с транспорт на Продавача на части, по предварителна заявка от Доверителя, съдържаща количеството гориво за съответната доставка и ще бъде разпределена между посочените в т. 9 места на доставка.

11. Срок на доставка: в срок до 3 /три/ работни дни след подадена заявка от страна на Доверителя.

12. Срок на договора: договорът влиза в сила от 15.11.2021 г. и е с продължителност 36 месеца.

13. Условия на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Гориво за отопление е средна цена* на 1000 литра без ДДС за Гориво за отопление в деня на получаване на стоката, увеличена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД надбавка. За доставените количества се подписва Приемно-предавателен протокол. Продавача представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сакса” ООД, „Инса ойл” ООД и „Литекс” АД за Гориво за отопление  към датата на всяка доставка.

      *Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление CPV: 09135100-5,

       КН 27101967, се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на Сакса” ООД /база София/, „Инса ойл” ООД /Петролна база - с. Белозем/ и „Литекс” АД /ПСБ Аспарухово/, в деня на получаване на стоката. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик се взима цената на Газьол за ПКЦ за съответния доставчик и площадка.

       В случай, че няма достъп до някой от горе-изброените официално обявени ценоразписи, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за гориво за отопление от останалите ценоразписи.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10940
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: М-ФОРМА ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 130921214
Postanschrift: - пл.Петко Р. Славейков №.6 бл.- вх.- ет.2 ап.6
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: mforma@mail.bg
Telefon: +359 885080838
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 522.16 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021