Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 467093-2021

15/09/2021    S179

Bulgarien-Blagoevgrad: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2021/S 179-467093

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 811047831
Postanschrift: ul. ANTON ChEHOV No.3
Ort: gr. Blagoevgrad
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 2700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Neli Stoyanova
E-Mail: vik_bl@avala.bg
Telefon: +359 73519875
Fax: +359 73884178
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://vikblg.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/12762
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 29 522.16 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

на таериторията на обалст Благоевград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Вид на поръчката: Доставка на стоки, осъществени чрез покупка по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление, CPV: 09135100-5, Код по КН : 27101967.

3. Характеристика: съгласно анализно.

4. Количество: 18 000 литра  ± 15%;

     Районно разпределение по количества:

     4.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград: 6 000 литра/шест хиляди литра/ ± 15%;

      4.2. ПУЦ, гр. Банско, местността „Циганско кладенче“: 12 000 литра /дванадесет хиляди литра/ ± 15%;

      Количеството е прогнозно и Възложителя не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество.

5. Качество: Изискванията за качеството на течните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г./и БДС.

     Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

6. Произход /производител/: България и Европейски съюз.

7. Година на производство /заделяне/: 2021 -2024 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Място на предаване /франкировка/:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Благоевград;

ПУЦ - Банско, гр. Банско, местността Циганско кладенче;

10. Начин на доставка: Количеството гориво за отопление се доставя с транспорт на Продавача на части, по предварителна заявка от Доверителя, съдържаща количеството гориво за съответната доставка и ще бъде разпределена между посочените в т. 9 места на доставка.

11. Срок на доставка: в срок до 3 /три/ работни дни след подадена заявка от страна на Доверителя.

12. Срок на договора: договорът влиза в сила от 15.11.2021 г. и е с продължителност 36 месеца.

13. Условия на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Гориво за отопление е средна цена* на 1000 литра без ДДС за Гориво за отопление в деня на получаване на стоката, увеличена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД надбавка. За доставените количества се подписва Приемно-предавателен протокол. Продавача представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сакса” ООД, „Инса ойл” ООД и „Литекс” АД за Гориво за отопление  към датата на всяка доставка.

      *Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление CPV: 09135100-5,

       КН 27101967, се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на Сакса” ООД /база София/, „Инса ойл” ООД /Петролна база - с. Белозем/ и „Литекс” АД /ПСБ Аспарухово/, в деня на получаване на стоката. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик се взима цената на Газьол за ПКЦ за съответния доставчик и площадка.

       В случай, че няма достъп до някой от горе-изброените официално обявени ценоразписи, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за гориво за отопление от останалите ценоразписи.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10940
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: М-ФОРМА ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 130921214
Postanschrift: - пл.Петко Р. Славейков №.6 бл.- вх.- ет.2 ап.6
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: mforma@mail.bg
Telefon: +359 885080838
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 522.16 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021