Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 467093-2021

15/09/2021    S179

България-Благоевград: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

2021/S 179-467093

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер: 811047831
Пощенски адрес: ул. АНТОН ЧЕХОВ №3
Град: гр. Благоевград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Нели Стоянова
Електронна поща: vik_bl@avala.bg
Телефон: +359 73519875
Факс: +359 73884178
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://vikblg.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12762
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
09000000 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 29 522.16 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09135100 Гориво за отопление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

на таериторията на обалст Благоевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вид на поръчката: Доставка на стоки, осъществени чрез покупка по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление, CPV: 09135100-5, Код по КН : 27101967.

3. Характеристика: съгласно анализно.

4. Количество: 18 000 литра  ± 15%;

     Районно разпределение по количества:

     4.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград: 6 000 литра/шест хиляди литра/ ± 15%;

      4.2. ПУЦ, гр. Банско, местността „Циганско кладенче“: 12 000 литра /дванадесет хиляди литра/ ± 15%;

      Количеството е прогнозно и Възложителя не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество.

5. Качество: Изискванията за качеството на течните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г./и БДС.

     Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

6. Произход /производител/: България и Европейски съюз.

7. Година на производство /заделяне/: 2021 -2024 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Място на предаване /франкировка/:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Благоевград;

ПУЦ - Банско, гр. Банско, местността Циганско кладенче;

10. Начин на доставка: Количеството гориво за отопление се доставя с транспорт на Продавача на части, по предварителна заявка от Доверителя, съдържаща количеството гориво за съответната доставка и ще бъде разпределена между посочените в т. 9 места на доставка.

11. Срок на доставка: в срок до 3 /три/ работни дни след подадена заявка от страна на Доверителя.

12. Срок на договора: договорът влиза в сила от 15.11.2021 г. и е с продължителност 36 месеца.

13. Условия на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Гориво за отопление е средна цена* на 1000 литра без ДДС за Гориво за отопление в деня на получаване на стоката, увеличена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД надбавка. За доставените количества се подписва Приемно-предавателен протокол. Продавача представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сакса” ООД, „Инса ойл” ООД и „Литекс” АД за Гориво за отопление  към датата на всяка доставка.

      *Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление CPV: 09135100-5,

       КН 27101967, се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на Сакса” ООД /база София/, „Инса ойл” ООД /Петролна база - с. Белозем/ и „Литекс” АД /ПСБ Аспарухово/, в деня на получаване на стоката. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик се взима цената на Газьол за ПКЦ за съответния доставчик и площадка.

       В случай, че няма достъп до някой от горе-изброените официално обявени ценоразписи, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за гориво за отопление от останалите ценоразписи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10940
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: М-ФОРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 130921214
Пощенски адрес: - пл.Петко Р. Славейков №.6 бл.- вх.- ет.2 ап.6
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mforma@mail.bg
Телефон: +359 885080838
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 31 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 522.16 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021