Lieferungen - 467093-2021

15/09/2021    S179

България-Благоевград: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

2021/S 179-467093

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер: 811047831
Пощенски адрес: ул. АНТОН ЧЕХОВ №3
Град: гр. Благоевград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Нели Стоянова
Електронна поща: vik_bl@avala.bg
Телефон: +359 73519875
Факс: +359 73884178
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://vikblg.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12762
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
09000000 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 29 522.16 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09135100 Гориво за отопление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

на таериторията на обалст Благоевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вид на поръчката: Доставка на стоки, осъществени чрез покупка по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление, CPV: 09135100-5, Код по КН : 27101967.

3. Характеристика: съгласно анализно.

4. Количество: 18 000 литра  ± 15%;

     Районно разпределение по количества:

     4.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград: 6 000 литра/шест хиляди литра/ ± 15%;

      4.2. ПУЦ, гр. Банско, местността „Циганско кладенче“: 12 000 литра /дванадесет хиляди литра/ ± 15%;

      Количеството е прогнозно и Възложителя не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество.

5. Качество: Изискванията за качеството на течните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г./и БДС.

     Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

6. Произход /производител/: България и Европейски съюз.

7. Година на производство /заделяне/: 2021 -2024 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Място на предаване /франкировка/:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Благоевград;

ПУЦ - Банско, гр. Банско, местността Циганско кладенче;

10. Начин на доставка: Количеството гориво за отопление се доставя с транспорт на Продавача на части, по предварителна заявка от Доверителя, съдържаща количеството гориво за съответната доставка и ще бъде разпределена между посочените в т. 9 места на доставка.

11. Срок на доставка: в срок до 3 /три/ работни дни след подадена заявка от страна на Доверителя.

12. Срок на договора: договорът влиза в сила от 15.11.2021 г. и е с продължителност 36 месеца.

13. Условия на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Гориво за отопление е средна цена* на 1000 литра без ДДС за Гориво за отопление в деня на получаване на стоката, увеличена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД надбавка. За доставените количества се подписва Приемно-предавателен протокол. Продавача представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сакса” ООД, „Инса ойл” ООД и „Литекс” АД за Гориво за отопление  към датата на всяка доставка.

      *Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление CPV: 09135100-5,

       КН 27101967, се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на Сакса” ООД /база София/, „Инса ойл” ООД /Петролна база - с. Белозем/ и „Литекс” АД /ПСБ Аспарухово/, в деня на получаване на стоката. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик се взима цената на Газьол за ПКЦ за съответния доставчик и площадка.

       В случай, че няма достъп до някой от горе-изброените официално обявени ценоразписи, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за гориво за отопление от останалите ценоразписи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10940
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: М-ФОРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 130921214
Пощенски адрес: - пл.Петко Р. Славейков №.6 бл.- вх.- ет.2 ап.6
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mforma@mail.bg
Телефон: +359 885080838
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 31 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 522.16 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021