Έργα - 467118-2018

24/10/2018    S205    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

2018/S 205-467118

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement service
Τηλέφωνο: +352 43981
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46946
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αριθμός αναφοράς: AO 675
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45300000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι η επιλογή του αναδόχου που θα παράσχει υπηρεσίες συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στα κτίρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα αναλάβει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών.

Η σύμβαση αποτελείται από δύο ξεχωριστές παρτίδες:

— παρτίδα 1: συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

— παρτίδα 2: συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού/υγειονομικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 900 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συντήρηση εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικές εργασίες

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50711000
45310000
31000000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες συντήρησης που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:

— όλες οι προληπτικές εργασίες συντήρησης,

— όλες οι διορθωτικές εργασίες συντήρησης,

— όλες οι υπηρεσίες επίβλεψης,

— όλες οι υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικής διαχείρισης,

— παροχή βοήθειας κατά τους περιοδικούς ελέγχους που διενεργεί ο εγκεκριμένος φορέας.

Οι εν λόγω παροχές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι οποίες δεν συνιστούν παρεμβάσεις που καλύπτονται από υπηρεσίες συντήρησης και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αφορούν ιδίως μικρές τροποποιήσεις και/ή σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης ή παρακολούθησης των εργασιών που εκτελέστηκαν από τρίτη εταιρεία. Μικρές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τα σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης αποτελούν πιο πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν την παρέμβαση αρκετών εταιρειών. Καθένα από τα εν λόγω σχέδια θα υλοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο κατάλογος των κύριων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παρατίθεται στο παράρτημα 2Α. Η τεχνική και ποσοτική περιγραφή τους παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. Όλες οι εγκαταστάσεις θεωρείται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όλος ο επικουρικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα εξαρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των εγκαταστάσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταρτίσει έναν προσωρινό και μη εξαντλητικό κατάλογο των υπηρεσιών και των προμηθειών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε στο πλαίσιο της διορθωτικής συντήρησης είτε στο πλαίσιο των εργασιών που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση (παράρτημα 2Γ). Δεν αποτελεί δέσμευση του Συνεδρίου να φροντίσει για την υλοποίηση των εν λόγω παροχών/εργασιών και ενδέχεται να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συντήρηση των εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50720000
50730000
45330000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg — Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες συντήρησης που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:

— όλες οι προληπτικές εργασίες συντήρησης,

— όλες οι διορθωτικές εργασίες συντήρησης,

— όλες οι υπηρεσίες επίβλεψης,

— όλες οι υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικής διαχείρισης,

— παροχή βοήθειας κατά τους περιοδικούς ελέγχους που διενεργεί ο εγκεκριμένος φορέας.

Οι εν λόγω παροχές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι πρόσθετες εργασίες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και οι υγειονομικές εργασίες, οι οποίες δεν συνιστούν παρεμβάσεις που καλύπτονται από υπηρεσίες συντήρησης και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αφορούν ιδίως μικρές τροποποιήσεις και/ή σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης ή παρακολούθησης των εργασιών που εκτελέστηκαν από τρίτη εταιρεία. Μικρές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τα σχέδια αναδιαμόρφωσης ή ανακαίνισης αποτελούν πιο πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν την παρέμβαση αρκετών εταιρειών. Καθένα από τα εν λόγω σχέδια θα υλοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο κατάλογος των κύριων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παρατίθεται στο παράρτημα 2Α. Η τεχνική και ποσοτική περιγραφή τους παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. Όλες οι εγκαταστάσεις θεωρείται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όλος ο επικουρικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα εξαρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των εγκαταστάσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταρτίσει έναν προσωρινό και μη εξαντλητικό κατάλογο των υπηρεσιών και των προμηθειών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε στο πλαίσιο της διορθωτικής συντήρησης είτε στο πλαίσιο των εργασιών που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση (παράρτημα 2Γ). Δεν αποτελεί δέσμευση του Συνεδρίου να φροντίσει για την υλοποίηση των εν λόγω παροχών/εργασιών και ενδέχεται να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Με την υποβολή προσφοράς, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι έχουν τη νομική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση (βλέπε υπεύθυνη δήλωση στο παράρτημα 3). Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη νομική ικανότητα είναι οι ακόλουθες:

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άδεια άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά την νομική ικανότητα είναι τα ακόλουθα:

— αποδεικτικό ότι η εθνική νομοθεσία παρέχει εξουσιοδότηση στον υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης (εγγραφή στο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση, εγγραφή ως μέλος σε ειδικό οργανισμό, ρητή εξουσιοδότηση ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ).

Τα στοιχεία αυτά θα απαιτηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους θα προταθεί η ανάθεση της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και χρηματοδοτικά μέσα για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα είναι οι ακόλουθες:

α) Για την παρτίδα 1 ο μέσος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη από υπηρεσίες και τις εργασίες με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2 500 000 EUR,

β) Για την παρτίδα 2 ο μέσος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη από υπηρεσίες με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2 500 000 EUR.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου θα αξιολογηθεί με βάση τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών (2015-2016-2017).

Τα στοιχεία αυτά θα απαιτηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους θα προταθεί η ανάθεση της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων, μέρος A.8.4.

Εάν, για ειδικό λόγο που η αναθέτουσα αρχή κρίνει βάσιμο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του επιτρέπεται να αποδείξει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει έναν υπεργολάβο για να ικανοποιήσει τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και ειδικότερα όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που είναι υπεύθυνα και των ατόμων που θα εκτελέσουν τις υπηρεσίες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς που επιβάλλονται σχετικά με την υπεργολαβία:

— για την παρτίδα 1: τα καθήκοντα προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των κεντρικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών προγραμμάτων, πρέπει να αναληφθούν από τον ανάδοχο χωρίς προσφυγή σε υπεργολαβία,

— για την παρτίδα 2: τα καθήκοντα προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των συστημάτων κεντρικής τεχνικής διαχείρισης (GTC) (πίνακας ρύθμισης SAIA) πρέπει να αναληφθούν από τον ανάδοχο χωρίς προσφυγή σε υπεργολαβία.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Για την παρτίδα 1 ο μέσος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη από υπηρεσίες με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2 500 000 EUR,

Για την παρτίδα 2 ο μέσος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη από υπηρεσίες με τις οποίες σχετίζεται η σύμβαση πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2 500 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/11/2018
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/12/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg — Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών, παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους εγγράφως (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: eca-procurement.service@eca.europa.eu, φαξ +352 439846667) το αργότερο έως τις 3.12.2018 στις 12:00.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη στις:

7.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 1 και

8.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 2.

Οι εταιρείες καλούνται να διαθέσουν μία ολόκληρη ημέρα για κάθε επίσκεψη.

Η επιτόπια επίσκεψη θα λάβει χώρα στην ακόλουθη διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg — Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ (οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν στην υποδοχή του κύριου κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

12 rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg — Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ). Η επίσκεψη στον χώρο συνιστάται ιδιαιτέρως. Εάν η ημερομηνία δεν σας εξυπηρετεί, καλείστε να προτείνετε άλλη ημερομηνία, χωρίς να μπορεί να τροποποιηθεί η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Οι υποψήφιοι καλούνται να ανακοινώσουν την παρουσία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο την ημέρα πριν από την επίσκεψη στην τοποθεσία στις 16:00, στην ακόλουθη διεύθυνση eca-procurement.service@eca.europa.eu

Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται μέσω του συνδέσμου «Créer une question» («Δημιουργία ερώτησης») του φύλλου «Questions et réponses» («Ερωτήσεις και Απαντήσεις») της αντίστοιχης σελίδας Ted-eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υποχρεούται να απαντήσει στις αιτήσεις για επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται σε λιγότερο από 6 εργάσιμες ημέρες που προηγούνται της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με δική του πρωτοβουλία, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή ουσιώδεις ανεπάρκειες κατά τη σύνταξη των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ενδεχομένως, θα δημοσιευθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι προαναφερθείσες πληροφορίες στον ιστότοπο «Ted-eTendering» (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Η εν λόγω ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά και οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τις ενημερώσεις και τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η προσοχή των υποψηφίων εφιστάται στο γεγονός ότι ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στα έγγραφα του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων του εντύπου προσφοράς (παράρτημα 3 - έντυπα 7 και 8) και των τεχνικών παραρτημάτων. Προς τον σκοπό αυτό, συνιστάται στους υποψήφιους να εγγραφούν στην εφαρμογή e-tendering, προκειμένου να λαμβάνουν τις σχετικές με τη σύμβαση ειδοποιήσεις.

Στείλτε την προσφορά σας σε τρία αντίγραφα (ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο φέρον σφραγίδα «αντίγραφο» και ηλεκτρονικό αντίγραφο που να επιτρέπει σύνθετη αναζήτηση ανά λέξη κλειδί σε μονάδα USB ή CD-rom) που θα πρέπει να συνταχθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης προβλέπεται για τις 1.2.2019, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση έχει υπογραφεί από τα δύο μέρη, την ημερομηνία αυτή.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, service des appels d'offres et contrats
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-45540
Φαξ: +352 4398-46955

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/10/2018