Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 467125-2018

24/10/2018    S205

Luxemburg-Luxemburg: AO 10707 — Förberedelse, genomförande och analys av undersökningar för användare av EU-publikationer, elektroniska tjänster och andra produkter

2018/S 205-467125

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2985
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ms Valeria Sciarrino
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetadress(er):
Allmän adress: http://publications.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Postadress: Rue Belliard, 99
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eesc.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3100
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AO 10707 — Förberedelse, genomförande och analys av undersökningar för användare av EU-publikationer, elektroniska tjänster och andra produkter

Referensnummer: AO 10707
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79320000 Opinionsundersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att välja upp till två (2) ekonomiska aktörer för att genomföra undersökningar, huvudsakligen via e-post, sociala medier, webbplatser, dedikerade webbsidor och en-till-en-off-intervjuer, i syfte att bedöma effekten, användbarhet och effektivitet av publikationer, elektroniska tjänster och andra produkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats, som har angetts i anbudet med undantag för upphandlande myndighet.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att välja upp till två (2) ekonomiska aktörer för att genomföra undersökningar, huvudsakligen via e-post, sociala medier, webbplatser, dedikerade webbsidor och en-till-en-off-intervjuer, i syfte att bedöma effekten, användbarhet och effektivitet av publikationer, elektroniska tjänster och andra produkter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/11/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/12/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Publikationsbyråns lokaler i Luxemburg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga via e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3100

Ytterligare upplysningar om upphandlingsdokumenten erhålls även via e-upphandling.

Anbuden ska lämnas till adressen till Publikationskontoret som anges i avsnitt I i detta meddelande.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom två månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018