Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 467140-2021

15/09/2021    S179

Polen-Ruda Śląska: Schlammentsorgung

2021/S 179-467140

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
Postanschrift: ul. Pokoju 13
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-709
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Rother
E-Mail: przetargi@pwik.com.pl
Telefon: +48 323424269
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pwik.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i przetwarzanie osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) powstających w oczyszczalniach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: GRZ/262/145-TO/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513900 Schlammentsorgung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) powstających w oczyszczalniach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513900 Schlammentsorgung
90513600 Schlammbeseitigung
90513800 Schlammbehandlung
90513700 Schlammtransport
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa polegająca na odbiorze, transporcie i przetwarzaniu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05 – zwanych dalej „osadami”), powstających w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Zamawiającego. Osady przekazane do przetworzenia będą spełniać wymogi umożliwiające ich odzysk metodami, o których mowa w przepisie art. 96 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779

z późn. zm. - dalej zwaną „ustawą”), w tym normy sanitarne i normy zawartości metali ciężkich określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257 dalej zwanym „rozporządzeniem”), osady mają postać ziemistą, zaś ich uwodnienie nie przekroczy 80%.

2. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów zarówno w drodze odzysku,

o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (dalej zwanym „procesem R10”), jak i w procesie R3. W przypadku, gdy zastosowanie procesu R10 nie będzie możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania procesu R3.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) załadunek osadów na terenie oczyszczalni,

b) transport osadów do miejsca zagospodarowania,

c) zagospodarowanie osadów zgodnie z przepisami prawa,

d) rozliczenie ilości w systemie BDO.

4. Zamawiający szacuje przekazanie następującej ilości osadów w trakcie trwania umowy:

a) Oczyszczalnia „Halemba Centrum” – 8000 ton,

b) Oczyszczalnia „Barbara” – 8000 ton,

c) Oczyszczalnia „Orzegów” – 6000 ton.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

1.1. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

2.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05) udzielone w formie decyzji przez właściwy organ, ważne w okresie trwania umowy.

Uwaga: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do Rejestru BDO (numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Uwaga: Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie minimum 2 usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), o łącznej masie odebranych osadów w jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach) w ilości co najmniej 10 000 ton. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykazane usługi były lub są wykonywane tą samą metodą lub metodami, jak wskazane w ofercie.

W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczeń.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych w ust. 2 rozdziału XiX Specyfikacji Warunków Zamówienia;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu oraz w ust.3 rozdziału XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 złotych.

2. Zamawiający nie określa warunków gwarancji.

Dokładny opis wymagań zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1.Za świadczone przez Wykonawcę usługi Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury po każdym miesiącu świadczenia usług, na podstawie danych wynikających z BDO.

3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Dokładne informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawiera załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności wskazanych w projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/10/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2021
Ortszeit: 11:15
Ort:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13 (budynek nr 2, pokój nr 2)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert, w budynku nr 2, pokoju nr 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pwik

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona na stronie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwik (w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania)..

2. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało opisane w ROZDZIALE XXXI SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021