Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 467157-2021

15/09/2021    S179

Polen-Tarnów: Planungsleistungen im Bauwesen

2021/S 179-467157

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Postanschrift: 33-100
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Plaza
E-Mail: patrycja.plaza@psgaz.pl
Telefon: +48 583258164
Fax: +48 583263504
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://zamowienia.psgaz.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Tuchom ul. Krótka, UP/00447050

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021/WG00/WP-003268
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Tuchom ul. Krótka, UP/00447050

Zakres rzeczowy:

• gazociąg ś/c dn63PE RC, L= ok.49,0 [m]

• przyłącza ś/c dn32PE RC, L= ok.12,0 [m] (po 3m każde), 4szt.

• szafka gazowa, 4szt.

W oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej, stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 571.20 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Tuchom ul. Krótka, UP/00447050

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dla zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Tuchom ul. Krótka, UP/00447050", w oparciu o warunki przyłączenia stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 571.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 15 m

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

2.1 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.3 W przypadku, o którym mowa w 8.2.1 i 8.2.2 SWZ., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.5 SWZ., (pozostała część punktu zgodnie z SWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 15 m

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza obligatoryjnie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem z art. 393 ust. 4 Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1–4, 6–8, 10 Pzp, zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 139 Pzp, co oznacza, iż zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 Umowy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 8.2) lub ust. 9 niniejszego paragrafu, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez

5 / 7

Strony protokół odbioru Projektu, o którym mowa w § 5.4 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.2 Umowy będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie

prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl w zakładce postępowania nr 2021/WG00/WP-003268.

Ofertę wraz z załącznikami, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami należy się zalogować w platformie zakupowej PSG znajdującej się na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl). Do oferty wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

2. Zamawiający informuje, iż wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu, zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.6 SWZ, tj.:

1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 1 SWZ – wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 2 SWZ – wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 10 SWZ, dostępnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224567801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021