Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 467263-2021

Kompaktansicht anzeigen

15/09/2021    S179

Polska-Kutno: Sprzęt ratunkowy i awaryjny

2021/S 179-467263

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Miejscowość: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mjr Jcek GAJEWSKI
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261430316

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3. Regionalna Baza Logistyczna
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
99-300 Kutno

Kod NUTS PL Polska

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych (tśm) do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego, pochodzących z produkcji roku 2020/2021 (z wyjątkiem tśm stanowiących przedmiot części zamówienia 6, dla których datę produkcji określono na rok 2021), w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 części, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wojskowego, w tym jego części, komponentów i wyposażenia, którego Zamawiający nie może opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, jednoznacznie i wyczerpująco, przez określenie dostatecznie precyzyjnych parametrów technicznych czy jakościowych, dlatego wskazuje się w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oznaczenia wyrobów (typ/Part Number/NSN) wraz z informacją o typie sprzętu, którego są częścią, komponentem lub wyposażeniem, z jednoczesnym dopuszczeniem składania ofert równoważnych.
5. W celu spełnienia wymogu wynikającego z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że kryterium służącym ocenie równoważności będzie dopuszczenie oferowanego wyrobu równoważnego do stosowania na określonych typach sprzętu będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
6. Wykonawca oferując wyroby równoważne zobowiązany jest wskazać w rubryce 9 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w poszczególnych częściach zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne, ich nazwy, typy i numery katalogowe.
7. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale IV, potwierdzających że proponowane rozwiązanie równoważne spełnia wymóg określony w pkt 5.
8. Oferowane wyroby winny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ.
9. Warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
10. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego może dodatkowo zlecić dostawę tśm w asortymencie oraz maksymalnych ilościach określonych w załączniku nr 1 do SWZ. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz asortymencie i jego ilości podlegającym dostawie Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie najpóźniej w terminie do 30.9.2021.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35112000 Sprzęt ratunkowy i awaryjny

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2847106.00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
74/2021
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2021/S 092-239926 z dnia 12.5.2021

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Spadochron ratowniczy Su-22, MiG-29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Glomex MS Polska Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzemowa 1, Złotniki
Miejscowość: Suchy Las
Kod pocztowy: 62-002
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 455632.10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 452382.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Tratwa ratownicza Su-22, MiG-29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Glomex MS Polska Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzemowa 1, Złotniki
Miejscowość: Suchy Las
Kod pocztowy: 62-002
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1719512.20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 720322.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Uprząż IPS-72 spadochronu ratowniczego PSU-36 s.2 Su-22, MiG-29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Glomex MS Polska Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzemowa 1, Złotniki
Miejscowość: Suchy Las
Kod pocztowy: 62-002
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 698487.68 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 766752.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Zestaw mocujący do spadochronu hamującego PTK-29 lub SH-29 składający się ze sworznia 5.12.4900.3005.98 wraz z tuleją 5.12.4900.3003.98 oraz podkładką 3405A 1,5-8-16 nakrętką typu 3327A-6 i zawleczką 1,6x32S ZN PN/M-82001/ISO 1234 (sworzeń oznaczony nr fabr.i datą prod. zgodnie z Biuletynem P/WR/4421/E/2000) MiG-29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Adres pocztowy: ul. Szubińska 107
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-915
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 31330.20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 40800.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Mikrofon twardego hełmu lotniczego THL-5 lub THL-5NVG
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ankol Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Chorzelów 244
Miejscowość: Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21962.16 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14800.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Bateria do radiostacji ratowniczej R-855 UM MiG-29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Forteczna 12
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 62-362
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 382166.40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 366000.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 9 - Nazwa: Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy LSM-1 (Słuchawki lotnicze LSM-1) W-3, Mi-17, Mi-24
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: FAS Mariusz Ficoń
Adres pocztowy: ul. Junacka 2A
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 117689.88 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 166800.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 10 - Nazwa: Podstawa rozpraszająca energię, Platforma desantowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2021
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: IPS Grzegorz Sobies i Jakub Rodziewicz Spółka Cywilna
Adres pocztowy: ul. Rudawska 27
Miejscowość: Karpniki
Kod pocztowy: 58-533
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 78842.50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 59250.00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części zamówienia 7, 8, 12 oraz 13.
Uzasadnienie faktyczne:
We wskazanych częściach zamówienia nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2021