Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 467468-2021

16/09/2021    S180

Polska-Pabianice: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 180-467468

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy
Adres pocztowy: ul. Torowa 21
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chodasewicz- Izaszek
E-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl
Tel.: +48 422139660
Faks: +48 422139660
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pabianice.gmina.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.pabianice.gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i

Numer referencyjny: OŚN.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

4.2. Szacowana ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania wyniesie 7800 Mg.

4.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pabianice

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

4.2. Szacowana ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania wyniesie 7800 Mg.

4.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.4. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90500000-2 Usługi związane z odpadami,

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90512000-9 Usługi transportu odpadów,

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

4.5. Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.6. Ubezpieczenie.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 Projektu umowy.

4.7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:

- brak możliwości podziału na części ze względu na brak możliwości wydzielenia przez Radę Gminy Pabianice sektorów, o których mowa w art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),

- brak możliwości zagwarantowania odpowiedzialności za uzyskanie wskaźników selektywnej zbiórki odpadów od kilku Wykonawców realizujących zadania w zakresie systemu odpadów na terenie gminy,

- podwyższone koszty realizacji usługi (wielu Wykonawców ujęłoby w cenie te same koszty pośrednie np. utrzymanie systemu sprawozdawczości, ubezpieczenie, zarządzanie flotą),

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia i realizowanie zamówienia pojazdami do odbioru odpadów komunalnych spełniającymi normy emisji spalin EURO 6 / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z poźn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia na jego żądanie:

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z poźn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2,

lit a) SWZ,

2) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2, lit b) SWZ,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: Sylwester Izbicki- Kierownik Referatu OŚN, e-mail: sylwester.izbicki@pabianice.gmina.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wtedy ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Szczegółowe dane w tym zakresie a rozdziale 11 SWZ.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, składa się ją, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w „Instrukcji użytkownika” na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca aby utrzymać w poufności te informacje, przekazuje je w wydzielonym i oznaczonym pliku z zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;

lub poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: gmina@pabianice.gmina.pl

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia oraz tego czego Zamawiający Wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania znajdują się w SWZ opublikowanym na stronie postępowania tj: https://www.bip.pabianice.gmina.pl

Informacje dodatkowe dotyczące powyższego postępowania opisane w rozdziale 24 SWZ.

24.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

24.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

24.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

24.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

24.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,

o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

24.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

w walutach obcych.

24.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24.8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

24.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

24.11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

24.12. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

24.13. Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:

a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 3400 Mg.

Uwaga:

Wykonawca powinien w wykazie usług wyraźnie określić zakres

usług, w tym ilość odpadów, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym 1 pojazd pozwalający na poruszanie się po drogach z ograniczeniami tonażowymi bądź architektonicznymi),

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym 1 pojazd pozwalający na poruszanie się po drogach z ograniczeniami tonażowymi bądź architektonicznymi),

- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów BIO wyposażony w system odbioru odcieków,

Uwaga:

Pojazdy winny spełniać wymagania określone w § 5 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.).

- usytuowaną na terenie Gminy Pabianice lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy bazą magazynowo - transportową. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zamawiający wymaga:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. lit a) SWZ.

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. lit. b) SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł i 00/100).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy (w sposób i na warunkach tam opisanych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2023 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty

w SWZ i załącznikach).

2) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ;

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),

4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).

5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Wzór oświadczenia to załącznik 5 do SWZ.

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje też podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie braku podlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawcy oświadczceń lub dokumentów opisanych szczegółowo w pkt. 8.3.2 SWZ tj:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z (wzor to załącznik 8 do SWZ)

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a gdy zalega z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie ich spłat,

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a gdy zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie ich spłat

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Ciąg dalszy wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawcy oświadczen lub dokumentów na potwierdzenie braku podleganiu wykluczeniu z postępowania w dalszej części ogłoszenia z uwagi na ograniczona liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp (Są to odwołanie i skarga do sądu).

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. .

Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Ciąg dalszy wymaganych oświadczeń lub dokumentów na wykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp

- wg załącznika Nr 9 do SWZ.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 8.3 SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2021