Услуги - 467520-2021

17/09/2021    S181

Итaлия-Парма: Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните

2021/S 181-467520

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 134-355191)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Адрес на профила на купувача: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните

Референтен номер: OC/EFSA/SCER/2021/06
II.1.2)Основен CPV код
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана е предоставянето на специализирани курсове за обучение по определени аспекти на оценката на риска за безопасност на храните, обхващащи следните три основни области на оценка на риска на ЕОБХ: оценка на химическия риск, оценка на екологичния риск и методологии за научна оценка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 134-355191

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: Lot 1, lot 2 and lot 3
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/09/2021
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 14/10/2021
Местно време: 14:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: Lot 1, lot 2 and lot 3
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/09/2021
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 15/10/2021
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация: