Diensten - 467520-2021

17/09/2021    S181

Italië-Parma: Gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid

2021/S 181-467520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 134-355191)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid

Referentienummer: OC/EFSA/SCER/2021/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep is het geven van gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid, die de volgende drie hoofdgebieden van de risicobeoordeling van de EFSA bestrijken: chemische risicobeoordeling, milieurisicobeoordeling en wetenschappelijke beoordelingsmethodologieën.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 134-355191

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: Lot 1, lot 2 and lot 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: Lot 1, lot 2 and lot 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 15/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: