Servicios - 467523-2019

Submission deadline has been amended by:  536459-2019
04/10/2019    S192

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemu

2019/S 192-467523

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szrejber
E-mail: joanna.szrejber@gkpge.pl
Tel.: +48 583474584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Ciepłownicza 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-587
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szrejber
E-mail: joanna.szrejber@gkpge.pl
Tel.: +48 583474584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże

Numer referencyjny: 1001272800
II.1.2)Główny kod CPV
50324100 Usługi w zakresie konserwacji systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6 i Elektrociepłownia Gdyńska w Gdyni przy ul. Puckiej 118.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zadania jest wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemu ADICOS (wykrywanie i sygnalizacja pożaru we wczesnej fazie jego powstawania lub tzw. „tlenia”) w zbiornikach zasypowych węgla kotłów: K5, K6, K7, oraz budynku przesypowym nr 3 w Elektrociepłowni Gdyńskiej EC3 i w zbiornikach zasypowych węgla kotłów K1, K4, K5, K6, K7, K9 i K10 w Elektrociepłowni Gdańskiej EC2 oraz systemu pomiaru poziomu węgla w zasobnikach przykotłowych i monitoringu temperatury paliwa (węgla) na taśmach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa zawarta będzie na okres 48 miesięcy z mocą obowiązywania od daty jej zawarcia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z pkt 15.2 SIWZ.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 15.6 SIWZ.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 3 powyżej.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóca konkurencji.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące:

6.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1 zadania polegającego na serwisowaniu systemu wcześniej detekcji pożaru (tlenia) eksploatowanego na obiektach branży energetycznej,

b) na etapie realizacji umowy będzie dysponował aparaturą umożliwiającą wykonanie wszystkich prac i pomiarów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

c) na etapie realizacji umowy będzie dysponował personelem technicznym posiadającym kwalifikacje i doświadczenie właściwe do realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie eksploatacji) posiadającym aktualne świadectwa kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji I sieci w zakresie właściwym dla realizowanych prac, w tym:

– zespołem minimum 2 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie - na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 pkt 2, 9, 10 oraz dla grupy 2 pkt 10,

Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.3 SIWZ należy przedstawić:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

b) oświadczenie o dysponowaniu na czas realizacji zamówienia niezbędną aparaturą, urządzeniami oraz personelem, w tym:

— aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie wszystkich prac i pomiarów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,

— personelem technicznym posiadającym kwalifikacje i doświadczenie właściwe do realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio w zakresie eksploatacji):

Zespołem minimum 2 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie - na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 pkt 2, 9, 10 oraz dla grupy 2 pkt 10,

Świadectwa kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy Pzp:

1.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

2. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegółowe informacje zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert na portalu zakupowym odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Gdańsk, ul. Wiślna 6, POLSKA, w dniu 6.11.2019 o godz. 9:30 (CET).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z dokumentacją dostępną na portalu: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019