Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 467537-2021

17/09/2021    S181

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Δημιουργία ανατροφοδοτούμενου δικτύου ικανοτήτων παραγωγής για την παραγωγή εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων (FAB ΕΕ)

2021/S 181-467537

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue d'Auderghem 45
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Task Force for the Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines (TFIS)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GROW-TFIS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/growth/coronavirus-response/task-force-for-industrial-scale-up-of-covid-19-vaccines_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δημιουργία ανατροφοδοτούμενου δικτύου ικανοτήτων παραγωγής για την παραγωγή εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων (FAB ΕΕ)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85140000 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τις προκλήσεις για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΕ για την αύξηση της παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Ένωσης για την Υγεία, για μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας η ΕΕ πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και να εγγυάται ταχύτερη πρόσβαση σε επαρκείς παραγωγικές ικανότητες για εμβόλια και θεραπείες, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΕΕ και να εκπληρώνει τις παγκόσμιες υποχρεώσεις μας. Όπως ελέχθη στην ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή θα δημιουργήσει το FAB της ΕΕ, ένα δίκτυο διαρκώς τροφοδοτούμενο, μονής ή/και πολυτεχνολογικής ικανότητας παραγωγής εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων. Θα εξασφαλίσει την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης και της συνεχούς προσφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην δημόσια υγεία, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται μεταξύ ανάπτυξης και βιομηχανικής κλίμακας και θα παρέχει σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού. Εάν χρειαστεί, η πρόσβαση και η χρήση θα μπορούν να ενεργοποιηθούν και να καταστούν διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου «μη κρίσης», οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τις τακτικές δραστηριότητές τους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συμβάσεις για την παροχή ικανότητας παραγωγής και για την παραγωγή και προμήθεια εμβολίων (όπως mRNA, εμβόλια με βάση τους ιούς, πρωτεΐνες και αδρανοποιημένα εμβόλια)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33651600 Εμβόλια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: AT Österreich
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Κωδικός NUTS: BG България  / Bulgaria
Κωδικός NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Κωδικός NUTS: CZ Česko
Κωδικός NUTS: DE Deutschland
Κωδικός NUTS: DK Danmark
Κωδικός NUTS: EE Eesti
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: ES España
Κωδικός NUTS: FI Suomi / Finland
Κωδικός NUTS: FR France
Κωδικός NUTS: HR Hrvatska
Κωδικός NUTS: HU Magyarország
Κωδικός NUTS: IE Éire / Ireland
Κωδικός NUTS: IT Italia
Κωδικός NUTS: LT Lietuva
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Κωδικός NUTS: LV Latvija
Κωδικός NUTS: MT Malta
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Κωδικός NUTS: PL Polska
Κωδικός NUTS: PT Portugal
Κωδικός NUTS: RO România
Κωδικός NUTS: SE Sverige
Κωδικός NUTS: SI Slovenija
Κωδικός NUTS: SK Slovensko
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ευρωπαϊκή Ένωση.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της παρτίδας 1 είναι η ανάθεση συμβάσεων σε διάφορους οικονομικούς φορείς για τη διατήρηση μέρους της παραγωγικής τους ικανότητας (ενός ή/και πολλών τεχνολογικών εγκαταστάσεων) στη διάθεση του ευρωπαϊκού FAB και, σε περίπτωση ενεργοποίησής του, για την παραγωγή και προμήθεια εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμβάσεις θα διασφαλίσουν ότι το FAB της ΕΕ έχει συνολική παραγωγική ικανότητα 700 εκατομμυρίων δόσεων, οι μισές από τις οποίες θα πρέπει να διατεθούν εντός των πρώτων 6 μηνών μετά την ενεργοποίηση του FAB της ΕΕ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής του τελικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης και της τελικής επεξεργασίας και συσκευασίας των εμβολίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αδειών κυκλοφορίας και των αδειών παρασκευής. Επιπλέον, οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν την πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες όλων των απαραίτητων κρίσιμων πρώτων υλών και αναλωσίμων, τις οποίες θα χρειαστούν προκειμένου να παράγουν τις δόσεις εμβολίων που πρόκειται να συμφωνηθούν. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια περιόδου «μη-κρίσης» κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις τακτικές δραστηριότητές τους. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του FAB της ΕΕ, πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν και να προμηθεύουν τις δόσεις εμβολίων που θα συμφωνηθούν, κατόπιν αιτήματος και εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν κατά την προκήρυξη της πρόσκλησης.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συμβάσεις για την παροχή ικανότητας παραγωγής και για την παραγωγή και προμήθεια θεραπευτικών αγωγών

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33600000 Φαρμακευτικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: AT Österreich
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Κωδικός NUTS: BG България  / Bulgaria
Κωδικός NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Κωδικός NUTS: CZ Česko
Κωδικός NUTS: DE Deutschland
Κωδικός NUTS: DK Danmark
Κωδικός NUTS: EE Eesti
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: ES España
Κωδικός NUTS: FI Suomi / Finland
Κωδικός NUTS: FR France
Κωδικός NUTS: HR Hrvatska
Κωδικός NUTS: HU Magyarország
Κωδικός NUTS: IE Éire / Ireland
Κωδικός NUTS: IT Italia
Κωδικός NUTS: LT Lietuva
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Κωδικός NUTS: LV Latvija
Κωδικός NUTS: MT Malta
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Κωδικός NUTS: PL Polska
Κωδικός NUTS: PT Portugal
Κωδικός NUTS: RO România
Κωδικός NUTS: SE Sverige
Κωδικός NUTS: SI Slovenija
Κωδικός NUTS: SK Slovensko
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ευρωπαϊκή Ένωση.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της παρτίδας 2 είναι η ανάθεση συμβάσεων σε διάφορους οικονομικούς φορείς για τη διατήρηση μέρους της παραγωγικής τους ικανότητας (ενός ή/και πολλών τεχνολογικών εγκαταστάσεων) στη διάθεση του ευρωπαϊκού FAB και, σε περίπτωση ενεργοποίησής του, για την παραγωγή και προμήθεια θεραπευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής του τελικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας θεραπευτικών ουσιών, σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες παρασκευής. Επιπλέον, οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν την πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες όλων των απαραίτητων κρίσιμων πρώτων υλών και αναλωσίμων, τις οποίες θα χρειαστούν για την παραγωγή των ποσοτήτων θεραπευτικών ουσιών που πρόκειται να συμφωνηθούν. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια περιόδου «μη-κρίσης» κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις τακτικές δραστηριότητές τους. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν και να προμηθεύουν τις ποσότητες θεραπευτικών προϊόντων που πρέπει να συμφωνηθούν, κατόπιν αιτήματος και εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν κατά την προκήρυξη της πρόσκλησης.

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
31/01/2022

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2021