Roboty budowlane - 467549-2021

17/09/2021    S181

Dania-Kopenhaga: Roboty budowlane

2021/S 181-467549

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: BIOFOS A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 25601920
Adres pocztowy: Refshalevej 250
Miejscowość: København K
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod pocztowy: 1432
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Rasmus Christensen
E-mail: rkc@horten.dk
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/163550964.aspx
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Forhåndsmeddelelse - Genudbud af Entreprise Mellempumpestation RD

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen.

Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der ville blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderede, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Valby

II.2.4)Opis zamówienia:

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Den udbudte kontrakt omfattede navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der ville blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderede, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

Renseanlæg Damhusåen (RD) skal udbygges for at sikre:

Renseanlæggets kapacitet imødekommer den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling

Renseanlæggets kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet.

Renseanlægget kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget hydraulisk maks. kapacitet af den biologiske del af vandlinjen på RD og reduceret udledning af bypass af mekanisk/fysisk renset spildevand.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

BIOFOS har annulleret det første udbud af Entreprise Mellempumpestation RD ved bekendtgørelse nr. 2021/S 119-311766 i EU-Tidende.

BIOFOS er blevet opmærksom på, at der udsendt fejlagtig kommunikation om ovennævnte udbud via Udbudsvagten, der giver indtryk af, at BIOFOS allerede har udvalgt de tilbudsgivere, der kan afgive tilbud.

Dette er ikke tilfældet. Udbuddet starter helt forfra med en prækvalifikationsfase.

BIOFOS forventer at sende en udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende den 24. september 2021. BIOFOS forventer, at potentielle ansøgere kan tilgå materialet 48 timer herefter, dvs. søndag den 26. september 2021, og at selve udbudsbekendtgørelsen bliver offentliggjort i EU-Tidende tirsdag den 28. september 2021.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2021