Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 467551-2021

17/09/2021    S181

Nederland-Veenendaal: Bouwwerkzaamheden

2021/S 181-467551

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veenendaal
Nationaal identificatienummer: 60446038
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Veenendaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3901 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Wim Bouwman
E-mail: wim.bouwman@veenendaal.nl
Telefoon: +31 651492286
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.veenendaal.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal (verwachte einddatum: 07-10-2021).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een marktconsultatie.

Om de uitvraag van de Europese aanbesteding voor “Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier gemeente Veenendaal” goed in beeld te krijgen willen wij graag toetsen welke oplossingen de markt kan leveren en welke aanbestedingsprocedure het meest passend zou kunnen zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veenendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Veenendaal is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van locatie wijkservice en de nieuwbouw van de brandweerkazerne. De marktconsultatie is onderdeel van de voorbereiding.

De aanbesteding is een onderdeel van een totaalplan dat er als volgt uitziet:

1. Sloop huidige brandweerkazerne

2. Nieuwbouw brandweerkazerne, inclusief terreininrichting etc. Hiervoor wordt een prijs opgevraagd, middels een Design&Build traject

3. Sloop Wijkservice inclusief terreinen

4. Nieuwbouw woningen inclusief terreinrichting, infra, nutsvoorzieningen, et cetera. Voor de bouwgrond, voor woningbouw wordt een opbrengst gevraagd (koopovereenkomst).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/12/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2021