Услуги - 467583-2017

23/11/2017    S225

Дaния-Копенхаген: Поръчка за услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ – изготвяне на земно покритие Corine за референтна година 2018 (CLC2018) за Дания, Латвия, Швейцария и държавите от Западни Балкани

2017/S 225-467583

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околната среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367220
Факс: +45 33367199

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3073
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ – изготвяне на земно покритие Corine за референтна година 2018 (CLC2018) за Дания, Латвия, Швейцария и държавите от Западни Балкани.

Референтен номер: EEA/IDM/R0/17/009.
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с икономически оператор, който ще изготви земно покритие Corine за референтна година 2018 (CLC2018), промяната на слоя между 2012 и 2018 г. и преработените продукти на CLC2012 за Дания, Латвия, Швейцария и 6-те държави от Западните Балкани.

Тази покана за участие в търг е открита и при равни условия за всички физически и юридически лица от една от 28-те държави-членки на Европейския съюз и за всички физически и юридически лица, установени в държава-членка на ЕАОС, която е подписала споразумение с Европейската комисия за участие в програмата „Коперник“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се извършват главно в помещенията на изпълнителя („extra muros“).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази открита покана за участие в търг се отнася до изготвянето на CLC2018, промяната на слоя между 2012 и 2018 г. и ревизираните продукти на CLC 2012 за Дания, Латвия, Швейцария и 6-те държави от Западните Балкани. CLC2018 ще бъде петият CLC инвентар в Европа и е планиран така, че в края на 2018 г. да бъдат представени интегрираните европейски резултати за изготвянето на доклада SOER 2020 на ЕАОС („Европейски доклад за състоянието на околната среда и перспективите за 2020 г.“). Това означава, че изготвянето на CLC2018 трябва да приключи до края на август 2018 г. Основните параметри на CLC не са се променили по време на жизнения му цикъл, като по този начин се запазва сравнимостта между последователните инвентаризации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Коперник“ – Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздели 12.1 и 12.2.1 на тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/01/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на ЕАОС на Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. Те трябва да информират Службите по доставки на ЕАОС предварително и най-късно до 18.1.2018 г. по електронната поща на procurement@eea.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Оферентите могат да изтеглят документи за обществените поръчки и всякаква допълнителна информация от интернет страницата e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3073

Тази интернет страница се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062

Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Може да бъде подадена жалба до Общия съд в рамките на 2 месеца от получаване на известието на ищеца (датата на получаване), или при липсата на такова, датата, на която заинтересованото лице е узнало съответната информация. Жалба до Европейския омбудсман по никакъв начин няма да повлияе на горепосочения срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/11/2017