Usluge - 467583-2017

23/11/2017    S225    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Danska-Kopenhagen: Ugovor o uslugama za usluge praćenja zemljišta u okviru Copernicusa — izrada pokrova zemljišta Corine za referentnu godinu 2018. (CLC2018) za Dansku, Latviju, Švicarsku i zapadne balkanske zemlje

2017/S 225-467583

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3073
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ugovor o uslugama za usluge praćenja zemljišta u okviru Copernicusa — izrada pokrova zemljišta Corine za referentnu godinu 2018. (CLC2018) za Dansku, Latviju, Švicarsku i zapadne balkanske zemlje

Referentni broj: EEA/IDM/R0/17/009.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha ovoga poziva na dostavu ponuda sklopiti je ugovor o uslugama s gospodarskim subjektom koji će izraditi pokrov zemljišta Corine (Corine land cover – CLC) za referentnu godinu 2018. (CLC2018), sloj izmjene od 2012. do 2018. i revidirane proizvode CLC2012 za Dansku, Latviju, Švicarsku i 6 zemalja na zapadnom Balkanu.

Ovaj poziv na dostavu ponuda otvoren je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama iz jedne od 28 država članica Europske unije te svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju poslovni nastan u državi članici EGP-a, koja je potpisala sporazum s Europskom komisijom u svrhu sudjelovanja u programu Copernicus.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
72300000 Podatkovne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge će se uglavnom pružati u prostorima ugovaratelja („extra muros”).

II.2.4)Opis nabave:

Ovaj otvoreni poziv na dostavu ponuda odnosi se na izradu CLC2018, sloja izmjene od 2012. do 2018. i revidiranih proizvoda CLC2012 za Dansku, Latviju, Švicarsku i 6 zemalja na zapadnom Balkanu. CLC2018 bit će peti CLC popis u Europi, a planiran je na način da će integrirani europski rezultati biti dostupni krajem 2018. za izradu nacrta EEA SOER 2020 (Europski okoliš — izvješće o stanju i perspektivama za 2020.). To znači da će izrada CLC2018 biti dovršena do kraja kolovoza 2018. Osnovni parametri CLC-a nisu se promijenili tijekom njegova trajanja, čime se zadržava usporedivost između uzastopnih popisa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 7
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014 (SL L 122, 24.4.2014, str. 44.).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u odjeljcima 12.1. i 12.2.1. uputa za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/01/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/01/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori EEA-e na adresi Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja (1 po ponuditelju) smiju nazočiti otvaranju ponuda. Od njih se traži da unaprijed obavijeste Službu za nabavu EEA-e, najkasnije do 18.1.2018 e-poštom na adresu procurement@eea.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i sve dodatne informacije s mrežne stranice e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3073

Ta će se mrežna stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnoga razdoblja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe (datum primitka) ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana saznanja dotične osobe za predmetne okolnosti. Pritužba Europskom ombudsmanu nema utjecaj na prethodno navedeni rok za podnošenje žalbe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/11/2017