Services - 467644-2020

05/10/2020    S193

Czechia-Prague: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

2020/S 193-467644

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Opravy a servis staničních UPS a střídačů II
National registration number: 00005886
Postal address: Sokolovská 42/217, Vysočany
Town: Praha 9
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 190 00
Country: Czechia
Contact person: Jitka Novosadová
E-mail: zakazky@dpp.cz
Telephone: +420 296193089
Internet address(es):
Main address: http://www.dpp.cz/
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opravy a servis staničních UPS a střídačů II

II.1.2)Main CPV code
50532000 Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Předmětem je dále poskytování kontinuálních služeb spočívajících v přípravách čtvrtletních harmonogramů, předkládání časových plánů a protokolů, a zajištění pohotovosti technických pracovníků. Blíže viz ZD.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 44 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50532000 Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
45315100 Electrical engineering installation works
45311000 Electrical wiring and fitting work
31154000 Uninterruptible power supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Místem plnění je území hl. m. Prahy, primárně prostory pražského metra. Bližší specifikace v ZD.

II.2.4)Description of the procurement:

Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody (dále také „Dohoda“) s jedním vybraným dodavatelem na realizaci oprav a servisu staničních UPS a střídačů po dobu účinnosti Rámcové dohody.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Předmětem je dále poskytování kontinuálních služeb spočívajících v přípravách čtvrtletních harmonogramů, předkládání časových plánů a protokolů, a zajištění pohotovosti technických pracovníků. Blíže viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

a) oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tj. zejména:

- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu;

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;

- Projektování elektrických zařízení;

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

b) odborně způsobilý nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů:

1. Platné osvědčení, vydané Drážním úřadem, o odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických v provozu podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“), a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu: elektrické zařízení do 1000 V včetně hromosvodů;

2. Pověření Ministerstva dopravy k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ elektrických podle § 47 zákona o dráhách, minimálně v rozsahu elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah; Výše uvedené Pověření Ministerstva dopravy nesmí vylučovat provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických dráhy speciální - metra;

3. Osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací, která je oprávněna řídit činnost osob na elektrickém zařízení nebo provoz elektrického zařízení podle odst. 5, 8b a 15 přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací, která je oprávněna projektovat určená technická zařízení elektrická podle odst. 5, 8c a 15 přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Osvědčení o oprávnění fyzické nebo právnické osoby k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel ekonomickou kvalifikaci nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:

Jedná se o sektorovou veřejnou zakázku. Dle § 169 odst. 1 ZZVZ platí, že doba účinnosti rámcové dohody nesmí být v případě sektorových veřejných zakázek delší než 8 let. Omezení trvání vztahu z rámcové dohody na 4 roky dle § 131 odst. 3 ZZVZ se v případě sektorové veřejné zakázky neuplatní.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2020
Local time: 10:05
Information about authorised persons and opening procedure:

S ohledem na otevírání nabídek pouze v elektronické podobě je toto otevírání nabídek neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění.

Zadavatel upozorňuje na stanovení JC za dílčí plnění položky ceníku „Pohotovost Zhotovitele", která nesmí přesáhnout částku 80 000 CZK za měsíc (resp. 4 800 000 CZK za celou dobu účinnosti RD). Porušení tohoto pravidla bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Bližší informace jsou uvedeny v ZD.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2020