Werken - 467769-2019

Submission deadline has been amended by:  531896-2019
07/10/2019    S193

Verenigd Koninkrijk-Perth: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2019/S 193-467769

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perth and Kinross Council
Postadres: 2 High Street
Plaats: Perth
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
Postcode: PH1 5PH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lynn McGeorge
E-mail: LEMcGeorge@pkc.gov.uk
Telefoon: +44 1738475000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkc.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00372

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planned Preventative and Reactive Maintenance to Public Buildings

Referentienummer: PKC10857
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Perth and Kinross Council are seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to carry out planned preventative and reactive maintenance on public buildings.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 15
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inspection and Testing of Electrical Installations

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inspection and testing of electrical installations

— Fixed wiring inspection and testing (TT system)

— Fixed wiring inspection and testing

— Inspection and testing associated with plant & equipment

— Remedials associated with fixed wiring inspection and testing

— Electrical routine visual inspections

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Goods and Passenger Lifts

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lift system servicing

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire & Security

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4) Fire & Security

— Door access and time monitored systems

— Coin mechanism systems

— CCTV system inspection

— Fire alarm system inspection

— Very early smoke detection apparatus servicing

— Intruder alarm inspection

— Nurse call and disabled alarm systems

— Panic alarm systems

— Firefighting equipment inspection

— Remote monitoring of alarm systems (fire/ intruder/ panic)

— Doors, gates and security shutters (automated) inspection

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Life Systems

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625100 Branddetectiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5) Life Systems

— Fire stopping

— Fire hydrants

— Wet fire suppression sprinkler systems

— Gas detection systems inspection

— Gaseous fire extinguishing system inspection

— Dry riser inspection and testing

— Smoke ventilation (automatic) inspection

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilation

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315410 Inspectie van ventilatiesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6) Ventilation

— Air conditioning system inspections (inc ducting & grilles)

— Air handling units (inc ducting & grilles)

— Mechanical ventilation systems (extract fans) (inc ducting & grilles)

— Trane chillers

— De-humidifier inspection

— Humidifier

— Automatic ventilation and wind catchers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Water Management

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8) Water Management

— Monthly water monitoring

— Quarterly water monitoring

— Annual water monitoring

— Annual sampling

— Monthly sampling (swimming pools)

— Risk assessment

— Storage tanks

— DWQR leak in water monitoring

— Water coolers and drinking fountains

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renewables

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110 Warmtepompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

9) Renewables

— Ground source heat pump servicing

— Solar thermal panels

— Solar water heating system inspection

— Air source heat pump inspection

— PV systems inspection

— Rainwater harvesting

— Battery storage

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Biomass

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

11) Biomass

— Provision of Biomass fuel (inc ash collection)

— Wood burning biomass boiler plant (service & repair)

— Biomass fuel store clean & inspection

— Biomass boiler – chimney clean

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 485 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drainage

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163112 Afwateringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

13) Drainage

— Below ground drainage work, including CCTV surveys, jetting, hand rodding, drain lining, etc,

— Planned works following drainage surveys

— Rainwater goods

— Suds

— Biodiscs/ Septic Tanks

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 485 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

General Trades

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

14) General Trades

— Masonry

— External Works

— Waterproofing

— Bituminous paving and surfacing

— Floor and wall tiling

— General painter works (internal and external)

— General floor covering works including removals, screeding sheet and tiles

— Glazier works

— General joiner works

— Food Hygiene report remedials

— General drainage works

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 485 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Joiner

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

15) Joiner

— Glazier works

— General joiner works

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kitchen

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7) Kitchen

— Maintenance of domestic home economics, electric & gas cooking appliances

— Maintenance of training catering equipment

— Commercial catering equipment servicing

— Grease trap dosing system

— Cleaning of kitchen ventilation canopy

— Mechanical ventilation systems (extract fans) (inc ducting & grilles)

— Fly Screen cleaning

— Gas safety check and service of gas tumble dryer

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thorough Examination

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141500 Afzuigkappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

12) Thorough Examination

— Fume cupboards

— LOLER (lifts, roller shutter doors/ hoists)

— PSSR (plate heat exchangers/ expansion vessels/ boilers/ pressure systems)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 485 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing & Heating

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10) Plumbing & Heating

— Combined heat and power

— Oil boiler inspection

— Unvented and mains pressure cylinder inspection

— Gas soundness testing

— Oil storage tanks

— Boiler monitoring systems (CO detector)

— Gas boiler inspection

— Pressurisation units, booster sets and circulation pumps

— Plate heating exchanger inspection

— Mains pressure cylinders

— Warm water units (Calomax boilers)

Indirect warm air unit servicing (includes ambirad)

— Cabinet fan convection heaters

— Building energy management system (not monitoring)

— Underfloor heating

— General plumber works to water services and waste piping, sanitary ware and fittings, etc,

— General heating and hot water systems including boilers, pipework, valves, pumps, pressuring vessels, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Electrical

— Emergency lighting checks

— Sports pitch flood lighting inspection

— Portable appliance testing

— Fixed appliance testing

— Emergency generating plant

— Maintenance of pool hoist

— Patient lifting apparatus servicing and testing

— Electrically operated storage heaters

— Induction loop and PA systems

— Lightning protection systems

— Stage lighting and sound system inspection

— AV Systems

— Trace heating

— Reactive maintenance of automatic & manual window openers

— Reactive maintenance of window blinds (automated)

— General electrical works including DBs, cabling and fittings, lighting, fans, appliances and earthing and bonding

— Data communications, connecting of smartboards only & associated repairs

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 850 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perth & Kinross Council will have the option to extend the contract for a period of up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value advised is the estimated value of all lots including extension options.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Suitability

4A.1 Bidders that are applying for the following lots/contracts must confirm that they are registered members of the listed bodies below:

Lot 1: electrical. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 2: inspection and testing of electrical installations. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 3: lift system servicing. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— Lift and escalator industry association (LEIA) and/or Lifting equipment engineers association (LEEA),

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 4: fire and security. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select),

— security systems and alarms inspection board (SSAIB) and/or National security inspectorate (NSI),

— Electrical contractors association (ECA),

— British Approvals for Fire Equipment (BAFE),

— Automatic door suppliers association (ADSA).

Lot 5: Life systems. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— British Approvals for Fire Equipment (BAFE),

— British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA),

— F-Gas Certification.

Lot 6: Ventilation. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— building and engineering services association,

— F-gas certification,

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 7: Kitchen. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— gas safe,

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 8: Water management. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— Water industry approved plumber scheme (WIAPS), or an equivalent independent approval body;

— Member of WaterSafe or Scottish Water Approved Contractor.

Lot 9: Renewables. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— the Microgeneration Certification Scheme,

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 10: Plumbing and heating. Any contractor or sub-contractor undertaking works shall be an approved contractor on the roll of the following bodies:

— gas safe,

— OFTEC

— Water Industry Approved Plumber Scheme (WIAPS), or an equivalent independent approval body,

— Member of WaterSafe or Scottish Water Approved Contractor,

— Building and Engineering Services Association,

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (Select).

Lot 11: Biomass. Any contractor of sub-contractor undertaking works shall be a member of:

— the Microgeneration Certification Scheme (MCS), or certified by an equivalent scheme

— National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) and/or Scottish Electrical Contractors' Association (SELECT)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4B.4 Bidders will be required to state the values for the following for the last 2 financial years:

1) Current ratio (current assets divided by current liabilities);

2) Net assets (Net Worth) (value per the balance sheet, no calculations required).

4B.5.1

The bidder must confirm they already have, or can commit to obtain, prior to commencement of the contract the types and levels of insurance indicated below:

Employer’s liability insurance in the sum of 10 000 000 GBP;

Public liability insurance in the sum of 5 000 000 GBP;

Professional indemnity insurance in the sum of 2 000 000 GBP.

Eventuele minimumeisen:

4B.4

The acceptable range is:

1) Current ratio it is expected that the ratio for all years is equal to or greater than 1, i.e. current assets will equal or exceed current liabilities. Reasons for not meeting the required test to be disclosed by tenderers together with appropriate supporting evidence to confirm the suitability of the tenderer for the contract;

2) Net Assets (Net Worth) it is expected that the Net Worth for all years will be positive, i.e. a net assets position. Reasons for not meeting the required test to be disclosed together with appropriate supporting evidence to confirm the suitability of the tenderer for the contract.

The Council will download a Dun and Bradstreet credit report for the preferred supplier prior to the award of contract. The contract will not be awarded in the event that the assessment of business failure is regarded as ‘High’ or ‘Severe’. The Council may require additional satisfactory evidence in the event that the risk of business failure is regarded as ‘Moderate – High’ or ‘Moderate’ to justify the award of contract. If the supplier fails to provide satisfactory and acceptable evidence, Perth and Kinross Council is not obliged to award the contract to the most economically advantageous tenderer.

4B.5.1

The bidder must confirm they already have, or can commit to obtain, prior to commencement of the contract the types and levels of insurance indicated below:

Employer’s liability insurance in the sum of 10 000 000 GBP for each and every claim.

Public liability insurance in the sum of 5 000 000 GBP for each and every claim.

Professional indemnity insurance in the sum of 2 000 000 GBP in the aggregate of one automatic reinstatement of this sum permitted within the policy terms.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4C: Technical and professional ability

4C: Bidders are required to provide details of their participation in contracts or frameworks where they have successfully delivered comparable works within a similar environment, i.e. non-domestic, over a term (3 to 4 years) for a local authority or similar scale body. Details should be relevant to the lot/contract that the bidder is tendering for and include 3 examples for each lot or lots.

4D: Quality assurance

Eventuele minimumeisen:

4D.1

Quality management procedures

1) The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 9001 (or equivalent),

or

2) The bidder must have the following:

(a) a documented policy regarding quality management;

(b) documented procedures for periodically reviewing, correcting and improving quality performance;

(c) a documented process for ensuring that quality management is effective in reducing/preventing incidents of sub-standard delivery;

(d) documented arrangements for providing the bidder’s workforce with quality related training;

(e) documented arrangements that the organisation has a system for monitoring quality management procedures on an on-going basis;

(f) documented arrangements for ensuring that the bidders apply quality management measures;

(g) a documented process demonstrating how the bidder deals with complaints.

Health and safety procedures

3) The bidder must hold a UKAS (or equivalent), accredited independent third party certificate of compliance in accordance with BS OHSAS 18001 (or equivalent).

or,

4a) The bidder must have a regularly reviewed and documented policy for health and safety (h&S) management;

4c) A documented procedure how the bidder obtains access to competent health and safety advice and assistance;

4d) Documented arrangements for providing the bidder’s workforce with training and information appropriate to the type of work of which the organisation is likely to bid;

4e) A documented procedure describing what H&S or other relevant qualifications and experience the bidder’s workforce has;

4f) Documented arrangements for checking, reviewing and where necessary, improving the bidders H&S performance;

4g) Documented arrangements for involving the bidder’s workforce in the planning and implementation of H&S measures;

4h) Documented procedures for recording accidents/incidents and undertaking follow-up action. This will include records of accident rates and frequency for all RIDDOR reportable events for at least the last 3 years;

4i) Documented arrangements for ensuring that the bidder’s suppliers apply H&S measures to a standard appropriate to the work for which they are being engaged;

4j) Documented arrangements for carrying out risk assessments capable of supporting safe methods of work and reliable contract delivery where necessary;

4k) Documented arrangements for cooperating and coordinating the bidder’s work with other suppliers;

4l) For construction/works contracts only

Documented arrangements for ensuring that on-site welfare provision meets legal requirements and the needs/expectations of the bidder’s employees.

4m) You must meet any health and safety requirements placed upon you by law.

4D.2 Environmental management

1) The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance with BS EN ISO 14001 (or equivalent) or a valid EMAS (or equivalent) certificate;

or

2) The bidder must have the following:

(a) a regularly reviewed documented policy regarding environmental management, authorised by the chief executive, or equivalent;

(b) documented arrangements for ensuring that the bidder’s environmental management procedures are effective in reducing/preventing significant impacts on the environment;

(c) documented arrangements for providing employees with training and information on environmental issues;

(d) documented arrangements for checking, reviewing and where necessary improving, the bidder’s environmental management performance;

(e) documented arrangements checking, reviewing and where necessary improving, the bidder’s environmental management performance and the environmental impact of this organisation;

(f) procedures for dealing with waste (e.g. waste management plans, waste segregation, recycling, etc.);

(g) documented arrangements for ensuring that any suppliers the bidder engages apply environmental protection measures that are appropriate to the work for which they are being engaged.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233278
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

7 years.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 14640. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

The contracting authority does not intend to include a sub-contract clause as part of community benefits (as per Section 25 of the Procurement Reform (Scotland) Act 2014) in this contract for the following reason:

Suppliers must identify sub-contractors.

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Community benefits

Tenderers responding to this tender opportunity are requested to adopt the following community benefits approach.

Perth and Kinross Council (PKC) is committed to maximising community benefits. Community Benefits improve the economic, social or environmental wellbeing of the specific local authority area.

To find information about current community requirements in the Perth and Kinross Council area please look at our website.

Based on estimated spend of this contract any successful supplier will be required to meet a minimum number of community benefits points (please see below spend thresholds). If you are successful in the award of this contract and meet the minimum annual spend Threshold you will be required to communicate with the Council’s designated person to finalise the benefits that you are offering.

Perth and Kinross Council will calculate which annual spend thresholds have been met. Suppliers must report delivered community benefits to PKC’s designated person on a regular basis.

(SC Ref:599601)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Perth and Kinross Council
Postadres: 2 High Street
Plaats: Perth
Postcode: PH1 5PH
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1738475000

Internetadres: http://www.pkc.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2019