Werken - 468108-2020

06/10/2020    S194

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 194-468108

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer: 0236.506.487_17204
Postadres: Havenlaan 88, bus 94
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Myriam Aelbrecht
E-mail: CBO@vmsw.be
Telefoon: +32 25054271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmsw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387453
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387453
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBO2020

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO2020-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van art. 38, §1, 1o, c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016. De Europese bekendmakingsregels worden nageleefd.

Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen.

Elk afgesloten contract behandelt de bouw sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest.

Voor deze procedure is een budget van 100 miljoen euro voor huurwoningen en 30 miljoen euro voor koopwoningen beschikbaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 130 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten waarvoor u een project kunt indienen, vindt u als bijlage bij het bestek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die instaan voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen.

Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest. In het bestek vindt u de gemeenten waar u een project kan indienen.

Deze CBO-procedure bestaat uit drie fasen.

In fase 1 en fase 2 van deze CBO-procedure is de VMSW de aanbestedende overheid en treedt de VMSW op als lasthebber

Van de SHM. Op het einde van fase 2 eindigt het mandaat van de VMSW. In fase 3 wordt de SHM de aanbestedende overheid/bouwheer en voert de SHM de onderhandelingen met u, de inschrijver. In het bestek vindt u de SHM’s die aan deze procedure deelnemen.

Voor deze procedure is een budget van 100 000 000 EUR voor huurwoningen en 30 000 000 EUR voor koopwoningen beschikbaar. De CBO-procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget afsluiten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/02/2021
Einde: 24/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/03/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2020