Услуги - 468146-2018

24/10/2018    S205

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

2018/S 205-468146

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов, Диляна Врашкова, Маргарита Димитрова
Електронна поща: m.kitova@eea.governmеnt.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406445/+359 29406425
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и доставка на консумативи и на резервни части за тях по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В системата на ИАОС има 27 броя газови и 2 течни хроматографа. С тези технически средства се извършва изпитване на органични замърсители във всички компоненти на околната среда, като най-много са ангажирани с изпълнение на мониторинговите програми за води (анализи на приоритетни и специфични замърсители). За нормалното функциониране на апаратите от значение е осигуряването на сервизно обслужване и доставка на консумативи и на резервни части за тях. Резервните части ще се доставят при необходимост, след заявка от възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 466 171.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи Thermo Scientific и доставка на консумативи и на резервни части за тях

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ. В техническите спецификации е посочено местоположението на апаратите.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи Thermo Scientific и доставка на консумативи и резервни части за тях.

Към техническото предложение участниците следва да представят:

— оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция)

— каталог и/или брошура, и/или разпечатка от Интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обособена позиция).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 182 309.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозна стойност: до 182 309 лв. без ДДС или до 218 770,80 лв. с ДДС, в това число:

— за сервизна дейност в размер до 120 000 лв. без ДДС и до 144 000 лв. с ДДС,

— за доставка на консумативи за тях в размер до 37 309 лв. без ДДС и до 44 770,80 лв. с ДДС,

— за резервни части – до 25 000 лв без ДДС и до 30 000 лв с ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на газови хроматографски апарати AGILENT и доставка на консумативи и резервни части за тях

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ. В техническите спецификации е посочено разположението на апаратите.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпозиция № 2.1 – „Сервизно обслужване на 15 броя газови хроматографа Agilent Technologies, модели 7890В, с детектор модел MSD 5977А и модел 6890 N с детектор модел MSD 5973 и 7890 A, с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях“.

Подпозиция № 2.2: Сервизно обслужване на 6 бр. газови хроматографи Agilent Technologies модели 7890B, модел 6890 N, модел 7890 A, с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях.

Прогнозна стойност на подпозиция 2.1. до 200 396,33 лв. без ДДС или до 240 475,60 лв. с ДДС, в това число:

— за сервизна дейност в размер до 130 000 лв. без ДДС и до 156 000 лв. с ДДС,

— за доставка на консумативи за тях в размер до 37 063 лв. без ДДС и до 44 475,60 лв. с ДДС,

— за резервни части – до 33 333,33 лв без ДДС и до 40 000 лв с ДДС.

Към ехническото предложение участниците следва да представят:

— оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция)

— каталог и/или брошура и/или разпечатка от Интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обособена позиция).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 257 529.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозна стойност за подпозиция 2.2. до 57 132,67 лв. без ДДС или до 68 559,20 лв. с ДДС, в това число:

— за сервизна дейност в размер до 26 000 лв. без ДДС и до 31 200 лв. с ДДС,

— за доставка на консумативи за тях в размер до 14 466 лв. без ДДС и до 17 359,20 лв. с ДДС,

— за резервни части – до 16 666,67 лв без ДДС и до 20 000 лв с ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа Shimadzu, модел 2010 и доставка на консумативи и на резервни части за тях

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ. В техническите спецификации е посочено местоположението на апаратите.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа Shimadzu, модел 2010 и доставка на консумативи и резервни части за тях.

Към техническото предложение участниците следва да представят:

— оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция),

— каталог и/или брошура и/или разпечатка от Интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обособена позиция).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозна стойност до 26 333,33 лв. без ДДС или до 31 600,00 лв. с ДДС, в това число:

— за сервизна дейност в размер до 14 000,00 лв. без ДДС или до 16 800,00 лв. с ДДС,

— за доставка на консумативи за тях в размер до 4000,00 лв. без ДДС или до 4800,00 лв. с ДДС,

— за резервни части – до 8333,33 лв без ДДС и до 10 000,00 лв с ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.

Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнението на дейности, свързани с доставка на консумативи и сервизно обслужване на газови и течни хроматографски системи с масселективни детектори (единичен и троен квадрупол).

За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуги.

В случай че участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, достатъчно е да е извършил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Минимум 2 (двама) специалисти, които да отговарят на следните изисквания кумулативно:

— минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, сходна с предмета на поръчката,

— през последните 3 (три) години да са преминали обучение за инсталиране и/или сервизиране на хроматографски апарати с масселективни детектори, сходни с предмета на поръчката.

В случай че участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, то същият следва да разполага с отделен екип за всяка от обособените позиции, за които подава оферта.

Изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на производство и/или дистрибуция и сервизно обслужване на хроматографски апарати с масселективни детектори. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване на апаратите.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП – сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и т. 2 се отнасят общо за обединението.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на сто от стойността на договорите. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.

Възложителят може да извърши авансово плащане на цената за сервизната дейност и/или консумативите за съответната обособена позиция след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура – оригинал, при наличие на финансов ресурс по бюджета на ИАОС.

Важно: Към документацията за участие е приложен примерен списък на резервни части. Единичната цена на резервна част, посочена в списъка, може да бъде увеличена в рамките до 20 % за целия срок на договора, като не може да бъде надвишавана общата цена за резервни части, предвидена за съответната обособена позиция. Резервни части до 300 лв. се включват в цената на сервизното обслужване.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/11/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/11/2018
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III" № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Сервизната дейност за обособена позиция № 1 и подточка 2.1 на обособена позиция № 2 включват извършването на 5 (пет) профилактики за срока на договора, като първата профилактика се извършва прогнозно в срок до 1 (един) месец от сключване на договора. Всяка следваща профилактика се извършва прогнозно около 6 (шест) месеца след извършване на предишната профилактика.

Сервизната дейност за подточка 2.2 на обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 и включва извършването на 2 (две) профилактики за срока на договора, като първата профилактика следва да се извърши през 2019 г. Следващата профилактика се извършва около 12 (дванадесет) месеца след извършване на предишната профилактика. Преди изпълнението на всяка профилактика възложителят изпраща възлагателно писмо на изпълнителя, в което се посочват сроковете за извършване на съответната профилактика. Възлагателното писмо от страна на възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната профилактика.

Доставката на консумативите се извършва след като възложителят изпрати възлагателно писмо на изпълнителя, в което се посочва вида, броя на консумативите и мястото на доставка съгласно техническата спецификация. Възлагателното писмо от страна на възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната доставка.

Доставката и монтажът на резервните части се извършва, след като възложителят изпрати възлагателно писмо/заявка на изпълнителя. Възлагателното писмо/заявка от страна на възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната доставка и монтаж.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката;

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2; тел.: 02 8119 443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2018