Supplies - 468154-2019

07/10/2019    S193    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Bucharest: Car park control equipment

2019/S 193-468154

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
National registration number: 38872198
Postal address: Str. Metalurgiei nr. 12-18
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041833
Country: Romania
Contact person: Ioan Gaf Deac
E-mail: dmu@ps4.ro
Telephone: +40 371536075

Internet address(es):

Main address: www.mobilitateurbana4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100246807
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare senzori de parcare și cartele recunoaștere abonați

Reference number: 38872198_2019_PAAPD1095617
II.1.2)Main CPV code
34926000 Car park control equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 doreste să implementeze un sistem inteligent de parcare bazat pe senzori pe asfalt prin care să gestioneze parcările publice. Prin intermediul acestor senzori, șoferii vor putea afla unde sunt locuri libere pe raza sectorului 4 și totodată posesorii de abonamente vor putea fi recunoscuți de aceștia prin intermediul unor cartele de recunoastere.

Se va incheia un acord-cadru de furnizare senzori si cartele de recunoastere (inclusiv conectivitate pentru un an de la montajul senzorilor).

Cantitate minimă acord-cadru: 500 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate maximă acord-cadru: 5 000 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate minimă contract subsecvent: 100 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate maximă contract subsecvent: 1 000 buc. senzori și cartele de recuno [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 doreste să implementeze un sistem inteligent de parcare bazat pe senzori pe asfalt prin care să gestioneze parcările publice. Prin intermediul acestor senzori, șoferii vor putea afla unde sunt locuri libere pe raza sectorului 4 și totodată posesorii de abonamente vor putea fi recunoscuți de aceștia prin intermediul unor cartele de recunoastere.

Se va incheia un acord-cadru de furnizare senzori si cartele de recunoastere (inclusiv conectivitate pentru un an de la montajul senzorilor).

Cantitate minimă acord-cadru: 500 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate maximă acord-cadru: 5 000 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate minimă contract subsecvent: 100 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Cantitate maximă contract subsecvent: 1 000 buc. senzori și cartele de recunoaștere abonați, inclusiv conectivitate pentru un an.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: 450 000,00 RON, fără TVA.

Valoarea minimă a acordului-cadru: 225 000,00 RON fără TVA.

Valoarea maximă a acordului-cadru: 2 250 000,00 RON, fără TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: 18. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, conform art. 161 din Lege.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 3) Termenul de livrare al produselor – senzori si cartele abonament – maximum 45 zile / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termen de garanție pentru bateria senzorului – minimum 5 ani / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:

1) certificate constatatoare si fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Atenționări speciale:

1) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante, respectiv operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarată câstigatoare;

2) se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

— angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Valabilitatea informatiilor se va raporta la data prezentarii documentelor);

3) fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE;

B. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt definite la art. 59-63 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informații generale și o declaraţie privind cifra totală de afaceri care trebuie să fie cel puțin egală cu 900 000,00 RON, pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare încheiate/disponibile, respectiv pentru anii 2018, 2017, 2016, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie, echivalența RON/valută se va efectua pentru valoarea medie anuală a cursului valutar de referință publicat de BNR pentru anii 2018, 2017, 2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018): 900 000,00 RON. Formularul nr. 9 – completare DUAE – documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: bilanțuri contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară. Ele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice.

Notă: în cazul în care oferta este depusă de o asociere sau un consorțiu, se va prezenta o fișă centralizatoare pentru asociere/consorțiu în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociației sau consorțiului desemnat ca lider, precum și fișe individuale pentru fiecare membru al consorțiului/asocierii, semnate de reprezentanții legali ai fiecăruia, inclusiv liderul. În cazul în care oferta va fi depusă de o asociere sau un consorțiu, cerința va fi îndeplinită prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care candidatul nu are bilanț pentru anii solicitați, deoarece a fost înființat ulterior, autoritatea contractantă va lua în considerare cifra medie globală de afaceri raportată la data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Pentru calculul echivalenței valorile vor fi exprimate în RON și în euro, la cursul de schimb RON/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BNR.

Nota: declarația privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant, cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul. Formularul nr. 13 și/sau Formularul nr. 5 și Formularul nr. 6 + anexa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/03/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2019
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea docum. de atribuire încărcate în Sicap, op. ec. trebuie să aiba un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-ul furnizorului de semnătură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări sau informații suplimentare referitoare la docum. de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în Sicap la secțiunea „Solicitari de clarificari Întrebări/Comunicari” din cadrul proced. de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în Sicap la secțiunea „Solicitari de clarificari Întrebări/Comunicari” și la secțiunea „Lista clarificări, notificari și decizii” din cadrul anunțului de participare, cf. art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 și art. 27 și art. 103 din Hotărârea nr. 395/2016.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Solicitari de clarificari/Întrebări/Comunicari”). Perioada de timp acordată pentru transmiterea de către comisia de evaluare a eventualelor clarificări și/sau completări formale sau de confirmare ale documentelor depuse de ofertant/ofertanți cf. prevederilor art. 134 alin. (1)-(5) din HG nr. 395/2016, precum și pentru corectarea erorilor aritmetice, viciilor de formă sau abaterilor tehnice minore, identificate în prop. tehnică și/sau financiară este de minimum 1 zi lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către aut. contractantă. Op. economici au obligația de a indica adresa/adresele de corespondență. Op. economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Solicitari de clarificari/intrebari”), în format electronic, semnate cu semnătură electronică, cf. Legii 455/2001. O ofertă poate obține un nr. max. de 100 de puncte. Ierarhia ofertelor este stabilită în funcție de nivelul punctajului obținut, cel mai mare punctaj fiind clasat pe primul loc. Acordul-cadru este atribuit ofertantului care prezintă oferta cu cel mai mare punctaj. În cazul în care, 2 sau mai multe oferte considerate admisibile, clasate pe prima poziţie a clasamentului, au punctaj egal, autoritatea contractantă va declara câştigător ofertantul a cărui ofertă are punctajul cel mai mare, aferent factorului de evaluare căruia i-a fost acordată ponderea cea mai mare, respectiv prețul ofertei – 70 puncte. Dacă şi în această situaţie punctajele ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă va departaja ofertanţii luând în considerare punctajul cel mai mare obținut în urma însumării celorlalți factori de evaluare (2+3). Dacă şi punctajul aferent sumei factorilor de evaluare (2+3) este egal, în vederea desemnării ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici. În vederea departajării ofertelor, noile propuneri financiare se vor depune/încărca electronic de către ofertanți, în urma unor clarificări solicitate de autoritatea contractantă, prin intermediul Sicap (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice), în condițiile și termenele stabilite de aceasta. Ofertanții vor încărca în Sicap documentele care conțin noile propuneri financiare (formular de ofertă, centralizator de prețuri etc.). Dacă în urma reofertării/reofertărilor noilor propuneri financiare ofertanții nu pot fi departajați, devin incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege, fiind imposibilă încheierea contractului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conf. art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/10/2019